Inspecția judiciară planifică să elaboreze un ghid de aplicare a temeiurilor stabilite de art. 4 alin. (1) și (2) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Documentul se va referi la interpretarea acțiunilor/faptelor comise de judecători și încadrarea juridică corectă a acestora. Măsura este prevăzută în planul de acțiuni aprobat, recent, de Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit hotărârii CSM, ghidul urmează să fie elaborat împreună cu membrii Colegiului disciplinar, în semestrul doi al anului curent. În prezent, legislația spune că următoarele acțiuni constituie abateri disciplinare ale judecătorilor:

 • nerespectarea intenţionată sau din neglijenţă gravă a îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul ştie sau trebuia să ştie că există una dintre circumstanţele prevăzute de lege pentru abţinerea sa, precum şi formularea de declaraţii repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect tergiversarea examinării cauzei;
 • adoptarea unei hotărâri judecătoreşti prin care, intenţionat sau din neglijenţă gravă, au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice, garantate de Constituţia Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte;
 • acţiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale grave şi evidente;
 • imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei de către un alt judecător;
 • intervenţiile ilegale sau exploatarea poziţiei de judecător în raport cu alte autorităţi, instituţii sau funcţionari fie pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale altor persoane, fie în scopul obţinerii de foloase necuvenite;
 • nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, precum şi a altor informaţii confidenţiale de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii;
 • încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acţiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor acestora participanţilor la proces, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanţilor la proces sau ale altor persoane;
 • absenţele nemotivate de la serviciu, întârzierea ori plecarea fără motive obiective de la serviciu, dacă aceasta a afectat activitatea instanţei;
 • încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere sau necorespunzătoare a unei obligaţii de serviciu, fără o justificare rezonabilă, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanţilor la proces sau ale altor persoane;
 • atitudinea nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau alte persoane;
 • încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile, interdicţiile şi restricţiile de serviciu care îi privesc pe judecători;
 • nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale;
 • obstrucţionarea, prin orice mijloace, a activităţii inspectorilor-judecători;
 • alte fapte care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei în aşa măsură încât se afectează încrederea în justiţie, comise în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în afara acestora, care, după gravitatea lor, nu pot fi calificate doar ca încălcări ale Codului de etică şi conduită profesională a judecătorilor.

Totodată, constituie abatere disciplinară comisă de preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere sau necorespunzătoare, fără o justificare rezonabilă acestora, a atribuţiilor stabilite de articolul 161 din Legea privind organizarea judecătorească şi dacă aceasta a afectat activitatea instanţei.