Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât să o desemneze în calitate de membru al Consiliului de Integritate, pentru un mandat de 5 ani, pe Mariana Gornea, procuror-șef al Secției justiție juvenilă din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.

Potrivit Legii cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate, Consiliul de Integritate este constituit din șapte membri, dintre care:

 • un reprezentant desemnat de Parlament;
 • un reprezentant desemnat de Guvern;
 • un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;
 • un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor;
 • un reprezentant desemnat de Congresul Autorităților Locale din Moldova;
 • doi reprezentanți ai societății civile.

Consiliul are următoarele atribuții:

 • aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorității, aprobă tematica de concurs şi componenţa comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor şi de soluţionare a contestaţiilor, adoptînd hotărâri în acest sens;
 • organizează concursul pentru suplinirea funcțiilor de preşedinte și vicepreşedinte al Autorității;
 • validează rezultatele concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității și le publică pe pagina web oficială a Autorității în termen de 24 de ore de la validare;
 • aprobă strategia și planul de activitate al Autorității;
 • analizează și aprobă rapoartele anuale ale Autorității;
 • propune Președintelui Republicii Moldova numirea şi revocarea din funcţii a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorității;
 • solicită Președintelui Republicii Moldova suspendarea din funcţii a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorității;
 • aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului şi Colegiului disciplinar, precum şi normele interne de conduită și etică din cadrul Autorității;
 • efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate;
 • efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate;
 • examinează sesizările şi plângerile în care sunt vizaţi președintele și vicepreședintele Autorității;
 • examinează și soluționează conflictele de interese ale președintelui și vicepreședintelui Autorității și ale inspectorilor de integritate, precum și sesizările ce țin de încălcarea de către aceștia a regimului juridic al incompatibilităților;
 • constată contravențiile ce țin de încălcarea de către preşedintele și vicepreşedintele Autorității a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese sau al incompatibilităților și încheie procese-verbale cu privire la acestea. Procesele-verbale cu privire la contravenţii se trimit spre examinare în fond instanţei de judecată competente în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova.