Neîndeplinirea obligaţiei, prevăzute de art. 1293 din Codul civil, privind înregistrarea arendei terenurilor agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv la primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenul se va sancţiona cu amendă de la 6 la 12 de unități convenționale aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Sancțiunea va fi prevăzută de art. 326 din Codul Contravențional, care va fi completat cu un nou alineat, potrivit proiectului de modificare consolidată a codului.

De asemenea, în textul articolului, cuvintele ”a contractelor privind investiţiile în construcţii” se va substitui cu cuvintele ”a contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție”.

Modificările sunt propuse în contextul în care odată cu modificarea substanțială a Codului civil, contractele de investiției în construcție au fost substituite cu contractele de vânzare-cumpărare a bunului în construcție. De asemenea, potrivit art. 1293 alin. (4) din Codul civil, a fost stabilită obligația arendașului de a înregistra arenda terenurilor agricole care au fost arendate pe un termen de până la 5 ani inclusiv. Înregistrarea se efectuează la primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenul arendat. Înregistrarea în registrul deținut de primării se face în conformitate cu Codul civil.

Pentru nenotarea arendei terenurilor agricole pentru mai mult de 5 ani în Registrul bunurilor imobile sancțiunea poartă un caracter civil și anume inopozabilitatea contractului fașă de persoanele terțe