Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) angajează consilier juridic. Potrivit unui anunț publicat de UAM, scopul general al funcției este contribuirea la realizarea sarcinilor în domeniul coordonării, monitorizării și asigurării procesului de reprezentare în instanțele judecătorești naționale, în care este parte: Uniunea, Consiliul și/sau Comisiile Uniunii Avocaților. De asemenea, persoana selectată va asigura și contribui la expertiza documentelor cu caracter normativ înaintate spre examinare și va pregăti avize asupra lor, va contribui la efectuarea cercetărilor și a analizei pentru elaborarea opiniilor (avizelor) din numele Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Persoana selectată va fi angajată pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile de participare la concurs:

·         deţine cetăţenia Republicii Moldova;

·         posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

·         are capacitate deplină de exerciţiu;

·         nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

·         este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii;

·         are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

·         în ultimii 3 ani, nu a fost destituită din funcţie conform art. 86 alin.(1) lit. a), d), e), g) - k), o) - r) din Codul Muncii;

·         nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

·         nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

·         studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul juridic.

·         experiență profesională: minim 5 ani experiență în domeniul juridic.

·         cunoașterea legislației în domeniu;

·         cunoașterea unei limbi străine - reprezintă un avantaj.

·         abilități: abilități de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, abilități avansate de comunicare și prezentare; bune abilități de planificare și organizare; abilități avansate de a elabora, justifica, urmări și actualiza procedurile interne; integritate și etică profesională.

Persoanele interesate sunt invitate să depună până în data de 18 decembrie următoarele acte:

  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • copia carnetului de muncă;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical;
  • cererea de participare la concurs;
  • CV-ul în limba română.

Cazierul juridic şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost desemnat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului (ordinului) de numire.

Actele pot fi depuse prin poştă sau personal, la sediul UAM.