Tipurile de încălcări ale regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor financiare, sancționate contravențional, vor fi actualizate.

Proiectul de modificare consolidată a Codului Contravențional prevede un nou cuprins pentru art. 295, care va reglementa următoarele tipuri de încălcări și sancțiuni pentru acestea:

  • Nerespectarea cerințelor legislației referitor la modul de ținere a contabilității și de aplicare a standardelor de contabilitate și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară, elaborare și aplicare a politicilor contabile. Amendă de la 25 la 50 de unități convenționale (1.250 – 2.500 lei) aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei juridice (2.500 – 3.750 lei).
  • Neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a documentelor primare cu regim special, precum și nerespectarea cerințelor de întocmire a acestora, cu excepția tranzacțiilor debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia. Amendă de la 25 la 50 de unități convenționale (1.250 – 2.500 lei) aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale (2.500 – 3.750 lei) aplicată persoanei juridice.
  • Deținerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de proveniență a acestora și a faptelor economice fără documentarea și reflectarea acestora în contabilitate. Amendă de la 25 la 75 de unități convenționale (1.250 – 3.750 lei) aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale (3.750 lei – 5.000) aplicată persoanei juridice.
  • Nerespectarea cerințelor legislației privind aplicarea conturilor contabile și înregistrarea în registrele contabile a faptelor economice, precum și a regulilor privind efectuarea inventarierii. Amendă de la 5 la 10 unități convenționale (250 – 500 lei) aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 10 la 20 unități convenționale (500 – 1.000 lei) aplicată persoanei juridice.
  • Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Agenția Națională a Arhivelor, sau nerestabilirea lor în termen de pînă la 3 luni din data constatării faptului respective. Amendă de la 10 la 15 unități convenționale (500 – 750 lei) aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 30 unități convenționale(1.000 – 1.500 lei) aplicată persoanei juridice.
  • Nerespectarea cerințelor legislației privind formatul, modul și termenele de întocmire, prezentare și publicare a situațiilor financiare individuale sau rapoartelor financiare, situațiilor financiare sau rapoartelor consolidate, a raportului conducerii, raportului consolidat al conducerii, raportului auditorului, raportului privind executarea bugetului autorității publice. Amendă de la 20 la 40 unități convenționale (1.000 – 2.000 lei) aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 70 unități convenționale (2.500 – 3.500 lei) aplicată persoanei juridice.
  • Nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare individuale și a situațiilor financiare consolidate. Amendă de la 60 la 80 de unități convenționale (3.000 – 4.000 lei) aplicată persoanei juridice.
  • Neîntocmirea actului de achiziție de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal și/sau includerea în acesta a datelor neveridice. Amendă de la 20 la 40 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere (1.000 – 2.000 lei), cu amendă de la 20 la 60 de unități convenționale (1.000 – 3.000 lei) aplicată persoanei juridice.”

Potrivit Ministerului Justiției, modificările sunt propuse în contextul în care, Legea contabilității și raportării financiare a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019, fiiind astfel necesară actualizarea tipurilor de încălcări a regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor financiare care se cuprind în art. 295 din Codul Contravențional. Legea contabilității și raportării financiare stabilește cadrul normativ de bază, principiile și cerințele generale și mecanismul de reglementare în domeniul contabilității și raportării financiare. În baza art. 18 din lege, entitatea are obligația de a ține contabilitatea și de a întocmi situațiile financiare în modul prevăzut de lege, de standardele de contabilitate și de alte acte normative.

De asemenea, răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară revine conducătorului/administratorului/directorului/fondatorului/ persoanei fizice, cu stabilirea obligațiilor și drepturilor acestora. Entitățile și persoanele care încalcă prevederile legii poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională și/sau penală, conform legislației în vigoare.