Ministerul Justiției a anunțat prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la desfășurarea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești.

Potrivit cerințelor legale, la funcţia de reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:

 1. are reputație ireproșabilă;
 2. nu exercită şi nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate;
 3. desfășoară activitate pedagogică în instituții de învățământ superior în domeniul dreptului cel puţin în ultimii 3 ani;
 4. deţine competenţă profesională;
 5. nu are antecedente penale;
 6. nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;
 7. nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani.

La funcţia de reprezentant al societăţii civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:

 1. are reputație ireproșabilă;
 2. are experiență în domeniul dreptului de cel puțin 3 ani cumulativ;
 3. deține diploma de licență sau echivalentul acesteia;
 4. nu are antecedente penale;
 5. nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;
 6. nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani;
 7. nu exercită şi nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate.

Dosarele de participare la concurs se depun personal,  prin poştă sau prin  adresa electronică în termenul indicat în informația cu privire la condiţiile de desfaşurare a concursului.

Dosarele de participare la concurs trebuie să conţină:

 1. cererea de participare la concurs și datele de contact;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia diplomei de studii superioare;
 4. curriculum vitae;
 5. cazierul judiciar;
 6. copia carnetului de muncă (după caz);
 7. declarația pe proprie răspundere că nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani și nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv.

Originalele documentelor se prezintă la solicitarea Comisiei de selecție pentru a verifica veridicitatea copiilor documentelor prezentate. Dosarul de participare, care nu conține toate materialele indicate  se restituie candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate şi dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestora.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs este 15 decembrie.    

Persoana responsabilă de primire a dosarelor: Golovco Veronica

Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești este un organ colegial, deliberativ şi permanent, independent în exercitarea funcţiilor ce îi revin, constituit pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, fără personalitate juridică.

Colegiul examinează cazurile privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc la solicitarea ministrului justiției, Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și persoanelor care invocă lezarea drepturilor sau intereselor lor legitime în procedura de executare.

Colegiul este format din 7 membri, după cum urmează:

 • trei desemnați de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;
 • doi desemnaţi de Ministerul Justiţiei;
 • un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului;
 • un reprezentant al societăţii civile.