Ministerul Justiției a anunțat concurs de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în cauzele pendinte în faţa instanţelor judecătoreşti din Ucraina ce vizează complexul sanatorial "Moldova" din or. Odessa, Ucraina.

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei pe data de 3 octombrie, ora 14.30. Participanţii la concurs, sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

Cerinţe faţă de ofertanți:

  • la concurs pot participa persoanele fizice care deţin licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţelor de judecată din Ucraina;
  • în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;
  • are experienţă de reprezentare a unui stat în faţa instanţelor de judecată internaţionale;
  • are experienţă în domeniul reglementărilor internaţionale;
  • participarea anterioară în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz ce a avut drept obiect un litigiu similar;
  • cunoaşterea limbii de lucru a instanţei judecătoreşti ce urmează să examineze litigiul.

Evaluarea ofertelor.
Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta ce va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje ale candidatului:

  • are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;
  • a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant în instanţele judecătoreşti internaţionale în ultimii cinci ani;
  • litigii ce au avut drept obiect răspunderea statului;
  • a participat în cauze în care a fost examinată problema imunităţii statului etc.

Detalii privind cerinţele generale cu privire la prestarea serviciilor și lista documentelor pentru participare sunt disponibile pe pagina Ministerului Justiției.

Avocații interesați trebuie să depună oferta de preţ pentru serviciile solicitate în dolari SUA. Oferta de preţ va cuprinde separat reprezentarea intereselor Republicii Moldova în faţa instanței de fond şi, respectiv, contestarea hotărârii judecătoreşti în instanţa ierarhic superioară.

Preţul total propus va include atât onorariile, cât şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate, precum şi transport, cazare şi alte cheltuieli (după caz).

Pentru participarea la concurs nu se achită taxă.

Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs este 3 octombrie.

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat, fie prin poştă, fie prin curier.

Potrivit materialelor dosarului în care urmează a fi reprezentat statul, în 2008, ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL a fost desemnat câştigător al concursului de privatizare a întreprinderii afiliate cu investiţii străine (100%) "Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina, la preţul de vânzare de 73.300.000 lei, cu achitarea în rate a 50%, ceea ce constituie 36.650.000 lei, până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi restul sumei în decurs de până la doi ani de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, în tranşe egale, trimestrial.

În data de 7 august 2008 a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare nr. 17 între Agenţia Proprietăţi Publice şi ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL cu privire la vânzarea întreprinderii afiliate cu investiţii străine -100% ”Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina. La aceeaşi dată, ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL a achitat suma de 36.650.000 lei și impozitul privat în mărime de 733.000 lei.

În data de 17 noiembrie 2009, Procurorul General al Republicii Moldova, în interesele statului în persoana Guvernului, a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei Proprietăţii Publice pe lângă Ministerul Economiei, ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL, mun. Chişinău, solicitând anularea pe motiv de ilegalitate a contractului de vânzare - cumpărare a ÎCS "Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina, încheiat la 7 august 2008 între Agenţia Proprietăţi Publice şi ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL. În motivarea acţiunii, procurorul a indicat că cumpărătorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a bunului procurat, nu a achitat nicio tranşă din suma de 36.650.000 lei ce urma a fi achitată pe parcursul a doi ani de la încheierea contractului.

Prin decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din 26 octombrie 2011 a fost admisă cererea Procurorului General şi dispusă rezoluţiunea contractului de vânzare - cumpărare a sanatoriului, cu aducerea părţilor la poziţia iniţială. Astfel, ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL a fost obligată să restituie Republicii Moldova, reprezentată de Guvernul Republicii Moldova, ÎACS "Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina, iar Guvernul Republicii Moldova să restituie companiei suma de 36.850.000 lei, transferată de companie în beneficiul statului în contul achitării preţului bunului procurat.

Prin hotărârea din 21 iulie 2010 a instanţei judecătoreşti din regiunea Odessa, Ucraina a fost recunoscut ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL dreptul de proprietate asupra ÎACS "Sanatoriul Moldova". Ulterior, ÎACS "Sanatoriul Moldova" a fost trecut în capitalul statutar al OOO ”МАКСГРУП".

Prin decizia din 20 martie 2019, Curtea de Apel din Ucraina a anulat hotărîrea din 21 iulie 2010 a instanţei judecătoreşti din regiunea Odessa şi a emis o hotărâre nouă prin care a respins cererea de chemare în judecată a ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL împotriva ÎS ”MEDISAN" din subordinea Cancelariei de stat din Republica Moldova cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate. Detalii aici.

Nefiind de acord cu decizia din 20 martie 2019 a Curţii de Apel din Ucraina, OOO ”МАКСГРУП" a contestat-o cu recurs.

Totodată, Cancelaria de stat din Republica Moldova a înaintat o acţiune separată împotriva lui OOO ”МАКСГРУП" cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate şi restituirea sanatoriului în proprietatea Republici Moldova.