Autoritățile au anunțat concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian ”MOLDATSA”. Candidații se pot înscrie în concurs până în data de 12 noiembrie.

Persoana selectată câștigător al concursului va semna un contract individual de muncă pentru o perioadă de cinci ani. Acesta va fi remunerat conforma normelor de salarizare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

Candidatul la postul de administrator trebuie să întrunească următoarele cerințe:

 • cunoaște limba română;
 • are studii superioare sau echivalentul lor;
 • a activat în funcții de conducere cel puțin patru ani;
 • cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale.

Doritorii de a se înscrie în concurs trebuie să depună, la sediul întreprinderii, următoarele documente:

 • scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia de pe buletinul de identitate;
 • copia de pe diploma de studii;
 • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 • cazierul judiciar;
 • declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al întreprinderii de stat, conform anexei nr.4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat “MOLDATSA”;
 • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 • certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.