Consumatorul are dreptul la rezoluțiunea contractului în orice moment înainte de începerea călătoriei. În acest caz, călătorul poate fi obligat să plătească organizatorului un comision de rezoluțiune adecvat și justificabil. În contract pot fi prevăzute comisioane de rezoluțiune standardizate rezonabile, în funcție de perioada de timp dintre momentul declarării rezoluțiunii și începutul călătoriei, costurile pe care organizatorul în mod previzibil le economisește și veniturile pe care organizatorul în mod previzibil le-ar fi obținut din valorificarea pe altă cale a serviciilor de călătorie.

Dacă contractul nu prevede comisioane de rezoluțiune standardizate, mărimea comisionului de rezoluțiune corespunde prețului pachetului din care se scad economiile de costuri și veniturile generate de valorificarea pe altă cale a serviciilor de călătorie. La cererea călătorului, organizatorul trebuie să prezinte o justificare pentru cuantumul comisioanelor de rezoluțiune.

Călătorul are dreptul să declare rezoluțiunea înainte de începerea călătoriei fără a plăti vreun comision de rezoluțiune în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinație. Prin circumstanțe inevitabile și extraordinare se înțelege o situație care nu poate fi controlată de partea care o invocă și ale cărei consecințe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile.

În cazul rezoluțiunii din aceste circumstanțe, călătorul are dreptul la restituirea integrală a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.

Organizatorul poate anula călătoria înainte de începerea călătoriei în cazul în care:

  • Numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar organizatorul îl înștiințează pe călător cu privire la rezoluțiune în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:
  • 20 de zile înainte de începerea călătoriei, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile;
  • 7 zile înainte de începerea călătoriei, în cazul călătoriilor care durează între 2 și 6 zile;
  • 48 de ore înainte de începerea călătoriei, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de 2 zile; sau

Organizatorul nu poate executa obligațiile contractuale din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare și îl înștiințează pe călător cu privire la rezoluțiune, fără întârziere și înainte de începerea călătoriei.

În cazul în care declară rezoluțiunea contractului, organizatorul este obligat să restituie călătorului toate plățile efectuate pentru pachet, dar nu este ținut la plata unor despăgubiri suplimentare.

Organizatorul trebuie să execute obligația de restituire fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la rezoluțiune.

Amintim că, în data de 21 mai, Parlamentul a adoptat unele măsuri de susținere a călătorilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) stabilind prin derogare de la prevederile Codului civil al Republicii Moldova, ale Legii privind protecția consumatorilor și de la clauzele contractuale aplicabile, în cazul contractelor privind pachetele de servicii de călătorie încheiate până la data de 17 martie 2020, dacă călătorul are dreptul la restituirea plăților efectuate ca urmare a rezoluțiunii contractului sau în alt temei, organizatorul sau alt profesionist este obligat să restituie călătorului plățile respective nu mai târziu de data de 31 decembrie 2021.