Funcționarii din mai multe autorități publice autonome ar putea fi evaluați și, eventual, propuși pentru revocare din funcție. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat, recent, în Parlament. Documentul vizează activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Consiliului Concurenței, Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Consiliului Audiovizualului și a Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică.

Mai exact, deputații instituie un nou mecanism de evaluare și revocare din funcție pentru:

  • membrii Consiliului de Administraţie CNPF;
  • membrii Plenului Consiliului Concurenţei;
  • consilieri pentru soluționarea contestaţiilor din cadrul ANSC;
  • membrii Consiliului Audiovizualului;
  • directorii Consiliului de administraţie ANRE.

Potrivit proiectului, eliberarea funcționarilor din funcție se va putea face de Parlament în cazul în care s-a constatat:

  • executarea necorespunzătoare sau neexecutarea obligațiilor, prerogativelor sau atribuțiilor sale;
  • în rezultatul controlului parlamentar efectuat în condițiile legii, o activitate defectuoasă.

La stabilirea temeiului de revocare din funcție pe motivul executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor, prerogativelor, atribuțiilor de serviciu sau pe motivul aprecierii activității autorității ca fiind defectuoasă, comisia parlamentară de profil va trebui să analizeze în mod obiectiv și transparent managementul instituțional, deciziile adoptate de autoritate, rapoartele de activitate ale autorității, rapoartele de audit, plângerile, reclamațiile, petițiile, obiectivele individuale de activitate și indicatorii de performanță a persoanei evaluate sau alte date și informații relevante acumulate sau prezentate comisiei.

În baza analizei efectuate, comisia parlamentară de profil va întocmi un raport prin care va aprecia competențele manageriale și competențele profesionale a funcționarului, modul în care acesta își realizează obligațiile și atribuțiile de serviciu, ori, după caz, eficiența activității instituției. În procesul examinării temeiurilor de revocare din funcție, comisia parlamentară de profil va putea audia orice angajat al instituției în care aceștia activează, precum și poate solicita și primi orice informații relevante de la persoane fizice sau juridice.

În cazul în care comisia parlamentară de profil va constata existența temeiurilor de revocare din funcție, va întocmi un raport motivat în care se indică faptele, împrejurările și circumstanțele care servesc drept temei pentru revocarea din funcție și îl va remite plenului Parlamentului.

Autorii proiectului spun că noile prevederi sunt necesare pentru responsabilizarea conducătorilor unor autorități publice aflate sub control parlamentar și instituirea unui mecanism de control și de sancționare a conducătorilor acelor organe care își desfășoară atribuțiile lor de serviciu într-o manieră neconformă și necorespunzătoare cu legea, prin revocarea lor din funcție.

Potrivit deputaților, cadrul legal actual nu prevede pârghii de a efectua un veritabil control asupra activității autorităților publice autonome responsabile în fața Parlamentului sau a conducătorilor acestora. În prezent, în practică, Parlamentul doar ia act de raportul de activitate prezentat de către autoritatea publică, acest proces purtând un caracter formal. Chiar dacă comisia de profil sau deputații în Parlament depistează unele probleme în urma audierii raportului de activitate, acțiunile ce pot fi întreprinse sunt limitate.