Ordinul Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii a fost publicat în Monitorul Oficial. Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice.

Potrivit Ministerului Finanțelor, a fost introdus un element nou al caietului de sarcini, și anume condițiile/cerințele de furnizare, prestare și utilizare a energiei electrice, a gazelor naturale, a energiei termice, cât și alimentarea cu apă şi canalizare, produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, necesare în elaborarea ofertei operatorului economic.

De asemenea, a fost modificat contractul - model. Acesta conține două părți: Partea I – generală, care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; Partea II - condiții speciale ale contractului, se completează doar la necesitate, iar autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condițiile/cerințele speciale în dependență de obiectul achiziției, condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apă și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), precum și condițiile achitării în avans.

Totodată, în cadrul achizițiilor publice, nu se acceptă proiecte de contracte ce deviază de la contractul - model, întocmite de către prestator/furnizor cu excepția cazurilor, când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

Odată cu intrarea în vigoare a ordinului, autoritățile contractante, urmează să aplice prevederile acestuia la efectuarea achizițiilor de bunuri și servicii pentru satisfacerea necesităților.