Având în vedere faptul, că organismele de plasament colectiv alternative (OPCA) și OPCVM în totalitatea lor sunt organisme de plasament colectiv (OPC) cu aceiași formă de organizare (companie investițională sau fond de investiții) și care emit titluri de participare prin ofertă publică sau ofertă închisă Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, se modifică pentru a include și OPCA sub incidența acestuia cu modificarea denumirii în  Regulamentul privind ofertele de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv. Astfel, Proiectul stabilește cerinţele faţă de emiterea, vânzarea către public şi răscumpărarea titlurilor de participare a organismelor de plasament colectiv, înregistrarea la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a ofertei publice de acţiuni sau de unităţi de fond, inclusiv conţinutul minim al prospectului emisiunii, documentului cu informaţii-cheie destinate investitorilor și înregistrarea totalurilor emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare.

În acelaşi context, pentru OPC care oferă public acţiunile sau unităţile de fond proiectul de hotărâre stabileşte norme ce vizează oferta publică de acţiuni sau unităţi de fond, inclusiv conţinutul prospectului de emisiune. Totodată, în cazul OPC adresate investitorilor de retail este necesară emiterea și punerea la dispoziție potențialilor investitori cu amănuntul a ”Documentului privind informațiile - cheie destinate investitorilor”. Informațiile cheie destinate investitorilor vor fi furnizate acestora într-un document specific și cu titlu gratuit, înainte de subscriere, pentru a-i ajuta să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză.

În contextul în care, Regulamentul prenotat se va aplica atât OPCVM (reglementate de Legea privind piața de capital) cât și OPCA (reglementate de Legea privind organismele de plasament colectiv alternative) în cazul aplicării anumitor dispoziții tuturor OPC a fost  introdusă mențiunea ”după caz” cu referire la legea primară care reglementează aspectele date, sau,  în cazul în care norma se aplică doar unui anumit tip de OPC acest lucru a fost menționat în mod expres.