Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat de Guvern în luna august a acestui an, a fost publicat în Monitorul Oficial din 11 septembrie. Noul Regulament vine să asigure concordanța dintre prevederile actelor normative secundare cu noile dispoziții ale Legii privind achizițiile publice, modificată prin Legea nr. 169 din 26.07.2018.

În contextul publicării în Monitor a noilor reglementări, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) atrage atenția autorităților contractante că potrivit pct. 111 din noul Regulament ”Perioada de valabilitate a ofertelor, indicată în anunțul de participare și în documentația de atribuire, este stabilită astfel încât să cuprindă toate etapele până la momentul încheierii contractului, cu luarea în calcul a eventualelor contestații ce pot fi depuse pe marginea procedurii de achiziție publică de lucrări. În cazul apariției unei contestații pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică, la care se constată că perioada de valabilitate a ofertelor stabilită inițial nu asigură întreaga perioadă legal reglementată de soluționare a acesteia, autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților prelungirea perioadei respective, inclusiv a garanției pentru ofertă, în condițiile art. 67 din Legea nr. 131/2015”.

Noul Regulament nu mai conține prevederi ce ar obliga autoritatea contractantă să anuleze procedura de achiziție publică de lucrări în cazul în care nu există minim trei oferte ce întrunesc condițiile de calificare stabilite. Potrivit ANSC, pe acest subiect, în ultima perioadă au fost depuse multiple contestații.

Totodată, noutatea Regulamentului este definirea „exprimării cantitative” a erorilor sau omiterilor din ofertele tehnice/financiare a participanților, în vederea aprecierii acestora drept abateri neînsemnate. Astfel pct. 133 din Regulament prevede că „Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența acesteia”. Respectiv, pct. 134 stabilește că „În sensul punctului 133, în cadrul achizițiilor publice de lucrări, prin abateri neînsemnate se consideră abaterile minore din oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele condiții:

  • reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților;
  • cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește 1% din prețul total al ofertei;
  • cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește suma de 10000 de lei din prețul total al ofertei.”

Reglementările respective au fost incluse urmare a solicitărilor din partea ANSC, în scopul cuantificării abaterilor, omisiunilor depistate în ofertele tehnice/financiare ale participanților la procedurile de achiziții publice de lucrări, în vederea evitării multiplelor interpretări atât din partea membrilor grupurilor de lucru, cât și din partea ofertanților pe marginea acestui subiect și, nu în ultimul rând, în vederea stabilirii unei practici unitare de abordare a acestor situații.

Este de precizat că, odată cu aprobarea noului Regulament privind achizițiile publice de lucrări 0 a fost, concomitent, abrogat Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 669/2016.