Angajatorul va putea stabili regimul de activitate redusă în anumite condiții. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede modificarea și completarea Codului muncii.

Mai exact, angajatorul va putea stabili regimul de activitate redusă, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților din cadrul unității:

  • în mod unilateral în caz de stare de urgență, de asediu și de război, sau în caz de stare de urgență în sănătate publică;
  • cu acordul scris al salariaților vizați în caz de conjunctură economică defavorabilă, dificultăți de aprovizionare cu materii prime sau energie, intemperii cu caracter excepțional, transformarea, restructurarea sau modernizarea întreprinderii, sau orice alte circumstanțe cu caracter excepțional, în modul stabilit de Guvern.

Regimul de activitate redusă poate fi stabilit pentru o perioadă de până la trei luni consecutive, dar nu mai mult de cinci luni pe an.

În cazul aplicării prevederilor referitoare la cu acordul scris al salariaților vizați, angajatorul este obligat să solicite opinia consultativă a reprezentanților salariaților privind stabilirea regimului de activitate redusă cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de acordare a ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă.

Durata timpului de muncă, prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului, poate fi redusă, în aceste condiții, cu cel mult 50%, munca salariatului fiind retribuită proporțional timpului lucrat.

Salariații cărora, în conformitate cu prevederile prezentului articol, li s-a stabilit regim de activitate redusă, beneficiază de un ajutor în modul stabilit de Guvern.

Pe perioada stabilirii regimului de activitate redusă în aceste condiții este interzisă angajarea salariaților pentru prestarea unei munci similare cu cea prestată de către salariații al căror timp de muncă a fost redus.

Angajatorul stabilește regimul de activitate redusă ulterior adoptării deciziei de acordare a ajutorului pentru salariații cu activitate redusă în modul stabilit de Guvern.

Prevederile nu se aplică următoarelor categorii de angajatori:

  • instituțiile finanțate din mijloace bugetare;
  • angajatori care au activitatea suspendată, se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • angajatori care au restanțe la bugetul public național la data depunerii cererii.

De asemenea, prevederile nu se aplică salariaților care:

  • prestează muncă prin cumul în cadrul aceleiași unități sau la o altă unitate;
  • nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 9 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii;
  • sunt angajați cu timp de muncă parțial.

Nu se admite solicitarea regimului de activitate redusă, în cazul în care la nivel de unitate este declarată grevă.