Profitul net al BC ”Moldindconbank” S.A. pentru anul 2019  a depășit suma de 678 milioane de lei. Suma a fost comunicată la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii, ţinută prin corespondenţă la 6 iunie.

La Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Moldindconbank au participat acţionarii băncii sau reprezentanţii acestora care deţin 93,24% din total acţiuni cu drept de vot aflate în circulație.

În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii a luat act de darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2019 și a aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2019.

Totodată, Adunarea a hotărât că profitul net al BC ”Moldindconbank” S.A. pentru anul 2019 în sumă de 678.412.932 lei se va considera profit nedistribuit până la adoptarea de către Adunarea generală a acţionarilor Băncii a unei alte hotărâri în acest sens. De asemenea, Adunarea generală a acţionarilor Băncii a hotărât că va reveni la examinarea posibilităţii repartizării profitului net nedistribuit, sub formă de plată a dividendelor anuale pentru anul 2019, după data de 30 septembrie.

În cadrul Adunării a fost aprobat și cuantumul remunerațiilor unice membrilor Consiliului băncii. De asemenea, au fost aprobate modificările și completările operate în Statutul Băncii Comerciale ”Moldindconbank” S.A., cu intrarea în vigoare din data înregistrării de stat a acestora. Totodată, s-a hotărât de a abroga hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29.01.2020 ”Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.”.

Adunarea a confirmat ”Moore Stephens KSC” SRL în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar (auditului extern) al situaţiilor financiare ale BC ”Moldindconbank” S.A. în anul 2020 și a unor servicii conexe, și a stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor acesteia.