Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a avizat pozitiv, în ședința din 24 iunie, mai multe modificări ale structurii interne a Procuraturii Generale, la demersul Procurorului General, Alexandr Stoianoglo,.

Modificările avizate includ următoarele remanieri structurale:

  • transferarea Secției asistență juridică internațională ca subdiviziune a Direcției urmărire penală și criminalistică;
  • transferarea Secției protocol, cooperare internațională și integrare europeană ca subdiviziune în subordinea Procurorului General;
  • excluderea din organigrama Procuraturii Generale a subdiviziunii Direcția cooperare internațională și integrare europeană;
  • fuzionarea prin contopire a Secției politici, reforme și management al proiectelor și a Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății și instituirea unei subdiviziuni noi – Secția elaborări normative și politici instituționale în cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății;
  • reducerea a două funcții de procuror pentru misiuni speciale;
  • instituirea Secției cauze excepționale ca subdiviziune în subordinea Procurorului General din contul reducerii din organigrama Procuraturii Generale a două funcții de procuror pentru misiuni speciale, a unei funcții de procuror-șef Direcție, a unei funcții de procuror-șef Secție, a unei unități de consultant al și a unei unități de specialist principal.

CSP menționează că soluțiile privind remanierile propuse au fost argumentate obiectiv și sunt rezonabile. Remanierile sunt de natură managerială, includ mai multe subdiviziuni din cadrul Procuraturii Generale și fac parte dintr-o viziune de ansamblu asupra funcționării instituției.

Potrivit hotărârii adoptate, toate actele și procedurile administrative ulterioare urmează să se desfășoare cu respectarea garanțiilor ce decurg din reglementările normative privind managementul resurselor umane.

În conformitate cu art.7 alin.(3) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, structura Procuraturii Generale, a procuraturilor specializate şi a procuraturilor teritoriale, precum şi reşedinţa acestora se stabilesc şi se modifică de Procurorul General, cu acordul scris al CSP.

Hotărârile CSP se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la ședință și pot fi contestate în temeiul art.191 din Codul administrativ, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau notificarea acestora.