Din 28 august a intrat în vigoare Instrucţiunea  privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice.

Instrucțiunea stabilește modul și principiile de organizare a consultării pieței, care are ca scop reglementarea expresă a posibilităților realizării unei achiziții și se recomandă în cazul în care autoritatea contractantă dorește achiziționarea unor produse/servicii/lucrări cu grad sporit de complexitate tehnică, financiară sau contractuală, ori din domenii cu un progres tehnologic rapid.

Potrivit reglementărilor, consultarea pieței precedă procedura de achiziție publică și nu substituie procesul de selecție a operatorului economic cîștigător. Concurenții/participanții nu depun cereri de participare sau oferte ca răspuns la respectiva consultare a pieței.

Participarea concurenților/participanților la această consultare a pieței este voluntară, iar autoritatea contractantă nu va acorda compensații financiare pentru participanții la consultarea pieței și nici nu va rambursa cheltuielile efectuate de către concurenți/participanții cu ocazia participării în cadrul acesteia.

Potrivit Instrucțiunii intrate în vigoare, în procesul de consultare a pieței, autoritatea contractantă are în vedere următoarele elemente:

  • descrierea așteptărilor autorității contractante în ceea ce privește informația solicitată în raport cu obiectul consultării pieței;
  • explicarea cît mai clară a informațiilor recepționate ce urmează a fi utilizate ca parte a Documentației de atribuire. Grupul de lucru asigură punerea la dispoziție a informațiilor nominalizate tuturor potențialilor ofertanți;
  • asigurarea confidențialității informației comerciale recepționate declarate de participanții la consultare ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală;
  • documentarea și evidența tuturor întîlnirilor, inclusiv subiectelor discutate în cadrul acestora;
  • neaplicarea criteriilor de calificare pentru selectarea participanților în cadrul consultării pieței.

Aspectele supuse consultării pieței vizează, fără a se limita la acestea, potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale pentru satisfacerea necesității autorității contractante, precum și aspectele aferente procedurilor de achiziție, inclusiv împărțirea pe loturi sau posibilitatea solicitării de oferte alternativ.

Orice persoană/organizație interesată transmite autorității contractante opinii, sugestii sau recomandări cu privire la aspectele supuse consultării, utilizînd formele și mijloacele de comunicare precizate în Anunțul privind consultarea pieței.

Rezultatele consultării pieței sunt incluse într-un Raport, pe care autoritatea contractantă este obligată să-l publice în Buletinul achizițiilor publice  nu mai tîrziu de momentul inițierii procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică. Totuși, nicio informație conținută în respectivul raport, în documentele publicate în Buletinul achizițiilor publice sau prin orice alte mijloace în legătură cu procesul de consultare a pieței nu poate fi invocată ca făcînd parte dintr-un contract, acord sau orice altă formă similară.

Instrucțiunea detaliată poate fi consultată aici.