Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice un proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public.

Documentul reglementează procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, precum și modul de interacțiune dintre autoritățile publice îndreptățite să revendice dreptul supus executării, cu autoritatea de executare (Serviciul Fiscal de Stat).

Potrivit proiectului, executarea creanțelor bănești bazate în sensul Codului administrativ, se inițiază la prezentarea mandatului de executare.

Mandatul de executare se emite în cazul în care în termen de o săptămînă după expirarea termenului de executare a obligației bănești, stabilit de un act administrativ individual sau un contract administrativ și după primirea somației de către debitor, obligația bănescă nu a fost executată de debitor.

Procedura propusă prevede că prezentarea mandatului de executare și a documentelor aferente se va efectua doar în mod electronic prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul mandatelor de executare (SIA RME), în cazul în care:

  • există un act administrativ individual care obligă debitorul să realizeze obligația bănească sau un contract administrativ care obligă la realizarea unei obligații băneşti supuse executării imediate;
  • obligația este scadentă;
  • debitorul, după trecerea termenului de scadenţă, a fost somat să realizeze obligația bănească în termen de o săptămână și există confirmarea că debitorul a primit somația.

În cazul necorespunderii mandatului de executare cerințelor stabilite și neprezentării tuturor actelor, acesta se restituie autorității publice emitente în termen de trei zile lucrătoare de la data primirii.

Evidența mandatelor mandatelor și verificare lor este executată de Serviciul Fiscal, care le repartizează subdiviziunilor după competența teritorială pentru începerea executării prin aplicarea măsurilor de executare silită.

În cazul în care în calitate de debitori sunt persoanele juridice de drept public, executarea creanţelor băneşti este admisibilă numai cu respectarea următoarelor condiții:

  • înainte de începerea executării, Serviciul Fiscal de Stat ca autoritate de executare, prezintă Ministrului Finanţelor sau unei persoane abilitate de acesta o listă cu bunuri ale debitorului persoană juridică de drept public;
  • executarea se face doar în privinţa acelor bunuri pentru care Ministrul Finanţelor sau persoana abilitată de acesta îşi dă acordul, care urmează a fi expus în formă scrisă.

Executarea creanțelor bănești se efectuează de către Seviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile titlului V cap. 9 din Codul fiscal, care se aplică suplimentar la prevederile Codului administrativ.

Condițiile declanșării executării silite a creanțelor bănești în baza mandatului de executare sunt:

  • existența dreptului supus executării, conform actului administrativ individual sau contractului administrativ;
  • expirarea termenului de executare benevolă a obligației bănești;
  • necontestarea actului administrativ individual sau contractului administrativ în instanța de judecată, care de iure întră în vigoare după expirarea termenului de contestare sau lipsa încheierii instanței de judecată cu privire la suspendarea executării actului administrativ, care a intrat în vigoare la momentul pronunțării.
  • somarea debitorului, după expirarea termenului de executare a obligației, despre necesitatea executării obligației bănești în termen de o săptămână.

Proiectul proccedurii de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public a fost elaborat de Ministerul Finanțelor pentru punerea în aplicare a prevederilor Titlului VII, Capitolul II din Codul administrativ, care reglementează executarea creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de drept public, competenţa pentru executarea cărora revine Serviciului Fiscal de Stat.