Institutul Naţional al Justiţiei a anunțat concursul de admitere pentru formarea iniţială în perioada octombrie 2021 – aprilie 2023. În competiție sunt scoase 15 locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 20 de locuri pentru candidații la funcția de procuror.

La concurs se poate înscrie persoana care întrunește condițiile pentru ocuparea funcțiilor de judecător şi de procuror prevăzute de Legea cu privire la statutul judecătorului şi Legea cu privire la Procuratură, în particular:

 • deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliul pe teritoriul ei;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
 • are diplomă de magistru/master în drept;
 • nu are antecedente penale;
 • se bucură de o reputație ireproșabilă;
 • cunoaște limba română;
 • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
 • nu are, în ultimii cinci ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea privind evaluarea integrității instituționale (pentru persoanele care până la depunerea documentelor la concursul de admitere au activat în entități publice care cad sub incidența evaluării integrității instituționale).

Cererile pentru înscrierea la concurs se vor depune online. Link-ul va deveni activ începând cu 1 iulie, în Sistemul Informațional al INJ,  și va fi disponibil până în data de 30 iulie.

La cererea-tip, candidații vor trebui să atașeze versiunea scanată a următoarelor documente:

 • buletinul de identitate și, după caz, certificatul de căsătorie;
 • diploma de licenţă în drept şi suplimentul sau echivalentul acesteia;
 • diploma de magistru/master în drept şi suplimentul;
 • diploma de doctor în drept (dacă există);
 • documente pentru determinarea vechimii în muncă: carnetul de muncă, pentru perioada de până la 28 decembrie 2018, și dosarul personal al angajatului, adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul care confirmă vechimea în muncă (ordin, dispoziție etc.);
 • certificatul de cazier judiciar detaliat;
 • referinţa de la ultimul loc de muncă sau de studii, după caz.

Certificatul medical privind starea sănătății şi concluziile privitor la corespunderea exigențelor pentru exercitarea funcției este eliberat de Comisia specializată a Ministerului Sănătății, după promovarea examenelor de admitere, se va prezinta Institutului Național al Justiției.

INJ spune că se admite participarea la Concurs a persoanelor care dețin diplome de licență în drept, eliberate de instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova. Persoanele care dețin diplome de licență în drept din străinătate prezintă certificatul de recunoaștere şi echivalare a studiilor în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova.