În perioada stării de urgență, de asediu sau de război, procedurile în dosarele civile și de contencios administrativ ar putea fi continuate în modul în care se îndeplineau până la declararea stării de urgență, de asediu sau de războiu. În prezent, legislația prevede că, în asemenea situații, doar procedurile în cauzele penale şi cele privind contravenţiile administrative se continuă. Modificările legislative în acest sens au fost elaborate de Ministerul Justiției și transmise Guvernului pentru examinare.

Totodată, potrivit noilor norme, Curtea Supremă de Justiție va putea dispune, pe teritoriul unde este declarată starea de urgență, de asediu sau de război, modificarea competenței teritoriale în ordinea și modul prevăzut de normele de procedură. În prezent, legislația conține o astfel de stipulare, doar că limitează competențele CSJ doar în cauzele penale şi în cele privind contravenţiile administrative.

Prescripția, termene de procedură și termenele de atac

Cu excepția cazurilor exprese prevăzute de lege, în perioada stării de urgență, de asediu sau de război, termenele de prescripție și de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se vor suspenda pe toată durata stării respective. Prin actele organelor competente în domeniul planificării, organizării și coordonării activității de aplicare a măsurilor impuse de starea declarată nu vor putea fi instituite alte termene sau derogare de la acestă normă.

De asemenea, pe durata stării de urgență, de asediu sau de război termenele de prescripție a răspunderii contravenționale, penale și de executare a sancțiunii contravenționale și penale se vor suspenda. Termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură se vor menține în măsura în care este posibilă realizarea acestora cu respectarea măsurilor stabilite prin actele organelor competente în domeniul planificării, organizării și coordonării activității de aplicare a măsurilor impuse de starea declarată.

Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se vor suspenda de drept, aflate în curs la data instituirii stării de urgență, de asediu sau de război se vor întrerupe, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării declarate. În cauzele care se vor suspenda de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data instituirii stării de urgență, de asediu sau de război, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării declarate.

În termen de zece zile de la încetarea stării de urgență, de asediu sau de război, instanța de judecată din oficiu va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

Activitatea instanțelor de judecată în cauzele civile

Cauzele civile ce se vor examina de instanțele de judecată se vor suspendă de drept pe toată durata stării de urgență, de asediu sau de război, cu excepția celor ce:

  • se examinează conform legii în lipsa părților;
  • care au fost amânate pentru pronunțare;
  • vizează eliberarea ordonanțelor de protecție;
  • vizează luarea în custodie publică a străinilor și de prelungire a duratei acesteia;
  • vizează acțiunile privind confiscarea averii nejustificate;
  • vizează încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat.

Când va fi posibil, instanțele de judecată vor dispune măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.De asemenea, instanțele de judecată, ținând seama de împrejurări, vor putea fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.

Amânarea judecării cauzelor prevăzute mai sus va putea fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau este spitalizată, precum și în situațiile când aceasta este subiectul unor măsuri de mobilizare.

După încetarea stării de urgență, de asediu sau de război, judecarea cauzelor suspendate de drept se vor relua reia din oficiu.

Activitatea instanțelor judecătorești în acțiunile în contencios administrativ

Pe toată durata stării de urgență, de asediu sau de război examinarea acțiunile în contencios administrativ se va desfășoară în conformitate cu Codul administrativ al Republicii Moldova. Dispozițiile normative și individuale ale organelor competente în domeniul planificării, organizării și coordonării activității de aplicare a măsurilor impuse de starea declarată se vor contesta direct la Curtea de apel în circumscripția căruia se află organul al cărui act se contestă, în termen de 72 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial sau din momentul afișării pe pagina oficială a Guvernului.

Contestația depusă nu va suspenda, însă, efectele actului contestat. Instanța de judecată nu este în drept să suspende actul contestat. Hotărîrile emise pe marginea contestațiilor depuse vor putea fi atacate în ordine generală.