Mai multe competențe ale Congresului avocaților ar putea fi transmise către Consiliul Uniunii Avocaților. Este vorba de competențele specificate la lit. d)-f) din art. 37 din Legii avocaturii, precum:

  • aprobă bugetul anual al Uniunii Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală a acestuia;
  • stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la formarea bugetului Uniunii Avocaţilor;
  • stabileşte cuantumul taxelor pentru examenele de admitere la stagiu şi pentru examenele de calificare, cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional.

Potrivit autorilor proiectului, în acest mod se va asigura gestiunea financiar-economică eficientă a organului profesional al avocaților. Prin urmare, la art. 37 se propune abrogarea lit. d), e) și f) ) și, totodată, pentru a informa corect Congresul despre situația financiară a Uniunii se completează cu litera d1) cu următorul cuprins: ”d1) examinează raportul financiar anual al Uniunii Avocaților;”. 

Totodată, pentru a oferi competență deplină Congresului de a interveni în activitatea Uniunii Avocaților, atunci când consideră că intervenția acestuia este necesară, pentru a echilibra distribuirea competențelor între organele de conducere ale Uniunii, la lit. i) se propune excluderea textului ”prevăzute de prezenta lege”. Limitarea existentă la lit. i) trebuie exclusă, or Congresul poate și trebuie să adopte orice alte hotărâri privind activitatea Uniunii Avocaţilor, chiar dacă aceste acte nu sunt expres prevăzute de lege.

În nota informativă se spune că în urma unei lungi practici deficitare privind exercitarea continuă a competențelor și atribuțiilor Uniunii Avocaților s-a constatat necesitatea revizuirii parțiale a competențelor Congresului, astfel încât să se țină cont de necesitatea asigurării unei activități neîntrerupte și implicit exercitarea continuă și la timp a competențelor existente. Evitarea blocajelor în activitatea Uniunii Avocaților și simplificarea modului de exercitare a competențelor acesteia nu se rezumă doar la modul de alegere a comisiilor și organelor sale cu activitate permanentă, dar și la alte domenii. În scopul asigurării activității continue a Uniunii Avocaților a fost constituit Consiliul Uniunii Avocaților, care este organul reprezentativ şi deliberativ al avocaţilor din ţară şi asigură activitatea permanentă a Uniunii Avocaţilor, se mai spune în document.

De asemenea, proiectul propune instituirea unei premise eficiente pentru sporirea corectitudinii și a transparenței procesului de accedere în profesia de avocat, și anume constituirea unei Comisii de soluționare a contestațiilor, care va reexamina rezultatele examenelor de admitere la stagiu și ale examenelor de calificare, pentru fiecare etapă. Necesitatea creării acestei Comisii apare din moment ce dintre toate contestațiile depuse la Comisia de licențiere, nici una nu este acceptată, iar în rezultat să fie modificat calificativul obținut la examenul de licențiere.

Astfel, proiectul propune constituirea ad-hoc a Comisiei de soluționare a contestațiilor, în componența a cinci avocați, profesori titulari de drept, cu o vechime rezonabilă în activitatea didactică sar și cea de avocat. Avocații în Comisia de soluționare a contestațiilor sunt aleși aleatoriu, în termen de 48 ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor, de către Consiliul Uniunii Avocaților din rândul avocaților care întrunesc condițiile pentru alegere în Comisia de soluționare a contestațiilor. Pentru asigurarea independenței Comisiei, membrii acesteia nu vor putea face parte din alte organe de autoadministrare a profesiei de avocat. Un element inovativ în acest sens, este procedura reverificării examenului de calificare, care în cazul admiterii contestației, va înlocui rezultatele Comisiei de Licențiere, rezultatul final, confirmându-se în hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor, Comisia de licențiere fiind ținută ulterior admiterii contestației să emită hotărârea privind admiterea persoanei la stagiu sau în profesia de avocat, nefiind în drept să deroge de la constatările Comisiei de soluționare a contestațiilor.

În același timp, în caz de contencios administrativ, procedura contestării în fața Comisiei de soluținare a contestațiilor va constitui o procedură prealabilă, obligatorie pentru contestarea actului administrativ individual defavorabil – Hotărârea Comisiei de licențiere.