Agenția Achiziții Publice a anunțat că în contextul implementării achizițiilor publice durabile au fost operate modificări la modelul Dării de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice.

 În document a fost introdus un punct nou care va reflecta informația despre achiziții publice durabile, în cazul în care de către autoritatea contractantă au fost achiziționate bunuri, lucrări sau servicii cu aplicarea criteriilor de durabilitate (sau achiziții verzi).

Modelul dării de seamă cu modificări poate fi găsit aici.

Legislația națională nu definește expres noțiunea de achiziție durabilă, însă aceasta poate fi înțeleasă ca: ” un proces prin care organizațiile își îndeplinesc nevoile de bunuri, servicii, lucrări și utilități într-o manieră care demonstrează obținerea de valoare pentru bani pe întreaga durată de viață în termeni de beneficii generate nu numai pentru organizație, dar și pentru societate și economie, în paralel cu minimizarea efectelor asupra mediului” (Ghid privind achizițiile publice durabile).

Legea privind achizițiile publice instituie articolul 23, care denotă standarde de protecție a mediului, iar în cazul implementării achizițiilor durabile, acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante, precum și standarde de gestionare a mediului.

Totodată, legislația din domeniul achizițiilor publice, fiind în concordanță cu aquis-ul Uniunii Europene și bunele practici internaționale, asigură posibilitatea autorităților contractante de a include criterii durabile la toate etapele procedurii de achiziție publice, inclusiv în clauzele contractului de achiziție.