Ministerul Justiției a anunțat concurs public de selectare a unui membru al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din partea asociațiilor obștești sau a mediului academic.

Față de potențialii candidați sunt anunțate următoarele cerințe:

 • experiență în domeniu;
 • cunoașterea aspectelor esențiale ale sistemului de AJGS și rolul CNAJGS-ului în acest sistem, precum și în sistemul de justiție național;
 • motivare și dedicare pentru a activa în domeniu și în această poziție;
 • aptitudini analitice, de sinteză;
 • nu are antecedente penale;
 • lipsa unor conflicte de interese sau declarații publice privind sistemul de AJGS care ar indica asupra unor preferinţe incompatibile cu statutul de membru al CNAJGS.

Candidaţii urmează să depună personal/prin postă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 • copia buletinului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de motivaţie:
 • declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 • confirmarea apartenenței la asociația obștească sau la mediul academic;
 • alte documente ce confirmă corespunderea cerinţelor faţă de candidat.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.  

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Termenul limită  de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 19 iunie 2020, ora 17:00.

Mai multe detalii despre concurs găsiți pe pagina Ministerului Justiției.