Ministerul Justiției anunță organizarea concursului pentru selectarea membrului și membrului supleant din rândul societății civile în Colegiul disciplinar al notarilor.

Doritorii de a candida pentru aceasta funcție trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • reputație ireproșabilă;
 • studii superioare în domeniul dreptului;
 • vechime în activitatea juridică de cel puțin 5 ani;
 • în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 • nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
 • nu a fost privată de drept de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complimentară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
 • cunoaște limba română.

Candidații urmează să depună personal dosarul de concurs care va conține:

 • cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;
 • copia actului ce confirmă vechimea în muncă;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
 • scrisoare de motivație;
 • scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;
 • declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 18 martie.

Potrivit Legii cu privire la organizarea activității notarilor, Colegiul disciplinar are drept scop examinarea cazurilor privind tragerea la răspundere disciplinară a notarilor.

Colegiul disciplinar se formează prin ordinul ministrului justiției și este compus din șapte membri: trei membri aleși de către Adunarea Generală a Notarilor, patru membri desemnați de către Ministerul Justiției, dintre care un reprezentant din rândul societății civile selectat prin concurs de către Ministerul Justiției. Procedura de selectare prin concurs a membrului Colegiului disciplinar din rândul societății civile este stabilită în regulamentul aprobat prin ordinul ministrului justiției, după consultarea Camerei Notariale. Dacă în termen de 30 de zile de la solicitarea ministrului justiției Adunarea Generală a Notarilor nu a ales membrii în Colegiul discipliar, aceștia sunt numiți de ministrul justiției, în rezultatul concursului organizat de către Ministerul Justiției.

Prin ordinul ministrului justiției sunt numiți și cei șapte membri supleanți ai Colegiului disciplinar.

Ministrul justiției poate respinge candidaturile alese de către Adunarea Generală a Notarilor. Refuzul motivat se expediază Consiliului Camerei Notariale în termen de 15 zile de la data la care acestea i-au fost propuse.

În cazul în care Consiliul Camerei Notariale supune votului repetat candidaturile respinse de către ministrul justiției și acestea sunt aprobate din nou cu votul a 2/3 dintre membrii Consiliului, ministrul justiției este obligat să le accepte.

Calitatea de membru al Colegiului disciplinar este incompatibilă cu calitatea de membru în Comisia de licențiere, Consiliul Camerei Notariale și Comisia de etică.

Președintele și vicepreședintele Colegiului disciplinar sunt aleși prin vot secret de către majoritatea membrilor acestuia. În lipsa președintelui, funcțiile acestuia sunt exercitate de către vicepreședinte. Președintele, membrii sau, după caz, membrii supleanţi ai Colegiului disciplinar beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a treia parte (1/3) din salariul mediu pe economie, dar nu mai mult decât pentru trei ședințe pe lună, achitate din contul mijloacelor financiare alocate Ministerului Justiției de la bugetul de stat.

Secretarul Colegiului disciplinar este numit prin ordinul ministrului justiţiei din rândul angajaţilor Ministerului Justiţiei.

Colegiul disciplinar îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de către ministrul justiţiei după consultarea Camerei Notariale.