Ministerul Justiției a anunțat că prelungește concursul pentru selectarea membrului și membrului supleant din rândul societății civile în Colegiul disciplinar al notarilor. De această data termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 9 decembrie. Candidații urmează să depună personal dosarul de concurs care va conține:

• cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);

• curriculum vitae (CV);

• copia buletinului de identitate;

• copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;

• copia actului ce confirmă vechimea în muncă;

• declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;

• scrisoare de motivație;

• scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;

• declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;

• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Potrivit Legii cu privire la organizarea activității notarilor, Colegiul disciplinar se formează prin ordinul ministrului justiției și este compus din șapte membri: trei membri aleși de către Adunarea Generală a Notarilor, patru membri desemnați de către Ministerul Justiției, dintre care un reprezentant din rândul societății civile selectat prin concurs de către Ministerul Justiției. Procedura de selectare prin concurs a membrului Colegiului disciplinar din rândul societății civile este stabilită în  regulamentul aprobat prin ordinul ministrului justiției, după consultarea Camerei Notariale. Dacă, în termen de 30 de zile de la solicitarea ministrului justiției, Adunarea Generală a Notarilor nu a ales membrii în Colegiul discipliar, aceștia sunt numiți de ministrul justiției, în rezultatul concursului organizat de către Ministerul Justiției.