Ministerul Justiției a publicat o Notă actualizată privind principalele elemente ale conceptului de reformă a Curții Supreme de Justiție (CSJ) și evaluarea judecătorilor, elaborate ca urmare a opiniei Comisiei de la Veneția și Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR).

Nota prevede următoarele ajustări ale conceptului:

Propuneri cu referire la evaluarea judecătorilor. Exercițiul evaluării judecătorilor urmează a fi realizat de o comisie/colegiu care va activa pe lângă CSM. Ministerul Justiției propune examinarea oportunității resetării activității și componenței celor două colegii deja existente (Colegiul de selecție și Colegiul de evaluare a performanțelor). Mecanismul propus urmează să se bazeze pe următoarele linii directorii:

 • Colegiul de evaluare urmează a fi compus din judecători și membri ai societății civile/mediului academic. Judecătorii vor fi desemnați de către o Comisie ad-hoc mixtă, formată pe principii de paritate din experți internaționali, desemnați de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, pe de o parte și din experți naționali, desemnați de Parlament.
 • Adițional competenței de evaluare profesională a judecătorilor, Colegiul va dispune pentru o perioadă de 5 ani de competența de evaluare a integrității/intereselor judecătorilor cu detalierea criteriilor care urmează a fi luate în considerare la evaluarea integrității/intereselor. După 5 ani, competența de evaluarea a integrității/intereselor va reveni Agenției Naționale de Integritate. Colegiul nu va putea să facă în aceeași procedură evaluarea profesională și a integrității/intereselor judecătorilor.
 • Inițierea la prima etapă a procedurii de evaluare a tuturor membrilor Consiliului Superior al Magistraturii desemnați de Adunarea Generală a Judecătorilor, cât și a judecătorilor din cadrul Colegiului specializat pe examinarea contestațiilor împotriva hotărârilor CSM. Ulterior, demararea procedurii de evaluare individuală a judecătorilor din cadrul instanțelor judecătorești, conform intimei convingeri a membrilor Colegiului și în baza unor probe prealabile ce confirmă existența unor aparențe demararea procedurii de evaluare a integrității/intereselor judecătorilor.
 • Experții internaționali, care au participat la desemnarea membrilor Colegiului, vor avea acces la toate lucrările acestui Colegiu, cu drept de a face concluzii/recomandări/avize, inclusiv de a înainta contestații împotriva rapoartelor Colegiului.
 • Rapoartele Colegiului de evaluare a judecătorilor vor fi transmise în adresa CSM. Dacă în urma evaluării integrității, judecătorul a obținut calificativul negativ, acest fapt va constitui temei de eliberare din funcție. CSM va putea respinge raportul Colegiului cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi.
 • Hotărârile CSM vor putea fi contestate conform procedurii generale la Curtea de Apel, la Colegiul specializat pe examinarea contestațiilor împotriva hotărârilor CSM (se propune formarea completului specializat într-un număr de 7 judecători). Hotărîrile pronunțate de Curtea de Apel vor fi definitive și irevocabile din momentul pronunțării. Colegiul specializat are un caracter permanent.
 • Consolidarea secretariatului CSM care va acorda toată asistența necesară membrilor Colegiului.
 • Stabilirea în lege a dreptului membrilor Colegiului de a solicita informație relevantă de la orice instituție precum și dreptul de a atrage în activitate diverși specialiști/experți în domeniu. Actele adoptate anterior de către Agenția Națională de Integritate în privința verificării averii și intereselor judecătorilor vor constitui o probă însă nu temei de a nu supune judecătorul evaluării.
 • Experții internaționali vor monitoriza activitatea Colegiului și vor avea acces la toate lucrările, precum și acordarea dreptului de a formula concluzii/avize/recomandări/recursuri în adresa Colegiului.
 • Competența Colegiului de evaluare a integrității (averii) judecătorilor va fi atribuită doar pentru acest exercițiu. Ulterior, această competență va reveni către Autoritatea Națională de Integritate însă cu consolidarea între timp a capacităților funcționale.

Propuneri cu referire la eficientizarea activității Curții Supreme de Justiție. În scopul consolidării rolului CSJ de instanță ierarhic superioară care asigură uniformizarea practicii judiciare și asigurarea securității raporturilor juridice, Ministerul propune următoarele intervenții:

 • În scopul consolidării rolului CSJ de unificator al practicii judiciare pe cauze individuale și nu prin emiterea in abstracto a unor hotărâri explicative, la o primă etapă se propune operarea unor modificări de ordin legislativ în vederea excluderii competenței CSJ de a emite hotărîri/avize cu caracter explicativ. Potrivit Comisiei de la Veneţia, adoptarea de către instanţa supremă sau alte instanţe superioare a unor ghiduri de practică obligatorii pentru jurisdicţiile inferioare ridică probleme în această privinţă.
 • Asigurarea publicității ședințelor de judecată prin examinarea recursului cu participarea părților. Ministerul propune modificarea legislației procesual-penale în sensul revenirii la ședințele de judecată publice la CSJ. La fel, urmează a fi examinată oportunitatea revenirii la ședințele publice și pe anumite categorii de litigii civile.
 • Asigurarea reprezentativității Consiliului Superior al Magistraturi și transparenței procesului de desemnare a membrilor din rândul judecătorilor. Ministerul propune schimbarea proporției în CSM a numărului de judecători desemnați de către instanțe, și anume: 4 judecători din prima instanță, 2 de la curțile de apel și un judecător de la CSJ, desemnarea a 2 membri suplimentari din rândul societății civile, profesori titulari de drept. Totodată Ministerul va iniția procedura de modificare a Constituției pentru excluderea membrilor de drept din cadrul CSM (Ministrul Justiției, Procurorul General, Președintele Curții Supreme de Justiție), urmând a fi exclus instrumentul de numire în funcție a judecătorilor pentru un termen inițial de 5 ani, cu diminuarea termenului vechimii în muncă pentru promovarea judecătorilor în instanțele ierarhic superioare. Ministerul mai propune la acest capitol: stabilirea unui termen de promovare a candidaților pînă la data desfășurării Adunării Generale; plasarea pe pagina web a CSM a listei candidaților și a dosarelor acestora; acordarea dreptului candidaților de a face campanie de promovare.

Proiectul de lege privind reforma CSJ și evaluarea judecătorilor a fost elaborat în luna iulie 2019 pentru asigurarea imparțialității depline a tuturor judecătorilor CSJ, a calității actului de justiție, restabilirii încrederii în justiție, precum și crearea premiselor pentru uniformizarea practicii judecătorești. Inițiativa a fost expertizată de Comisia de la Veneția și Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), fiind supus ulterior mai multor modificări.

Până la sfârșitul lunii ianuarie 2020, potrivit Ministerului Justiției, proiectul ajustat recomandărilor urmează a fi transmis Comisiei de la Veneția pentru emiterea opiniei finale.