Ministerul Justiției anunță prelungirea concursului pentru selectarea în calitate de membru din rândul societății civile și supleantului acestuia în componența Colegiului disciplinar al notarilor.

Cerințele față de candidați:

 • reputație ireproșabilă;
 • studii superioare în domeniul dreptului;
 • vechime în activitatea juridică de cel puțin 5 ani;
 • în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 • nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
 • nu a fost privată de drept de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complimentară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
 • cunoaște limba română.

Candidații urmează să depună personal dosarul de concurs care va conține:

 • cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;
 • copia actului ce confirmă vechimea în muncă;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
 • scrisoare de motivație;
 • scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;
 • declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 29 martie.

Potrivit Legii cu privire la organizarea activității notarilor, Colegiul disciplinar are drept scop examinarea cazurilor privind tragerea la răspundere disciplinară a notarilor.

Colegiul disciplinar se formează prin ordinul ministrului justiției și este compus din șapte membri: trei membri aleși de către Adunarea Generală a Notarilor, patru membri desemnați de către Ministerul Justiției, dintre care un reprezentant din rândul societății civile selectat prin concurs de către Ministerul Justiției.

Calitatea de membru al Colegiului disciplinar este incompatibilă cu calitatea de membru în Comisia de licențiere, Consiliul Camerei Notariale și Comisia de etică.

Președintele, membrii sau, după caz, membrii supleanţi ai Colegiului disciplinar beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a treia parte (1/3) din salariul mediu pe economie, dar nu mai mult decât pentru trei ședințe pe lună, achitate din contul mijloacelor financiare alocate Ministerului Justiției de la bugetul de stat.