Potrivit Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 100/2012, la examenul de calificare sînt în drept să aplice angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional.

Persoanele interesate urmează să prezinte Ministerului Finanţelor următoarele documente:

  • cererea de admitere la examenul de calificare (semnată digital);
  • carnetul de muncă sau documentul ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniile: audit intern în sectorul public, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern (autentificat și scanat);
  • buletinul de identitate (scanat);
  • scrisoarea emisă de către conducătorul entităţii, ce confirmă realizarea sau participarea la cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern (semnată digital).

Avînd în vedere circumstanțele de activitate condiționate de situația pandemică, setul de documente (semnate digital sau scanate) urmează a fi prezentate Ministerului Finanțelor, exclusiv în format electronic (la adresa email: cristina.scutelnic@mf.gov.md), pînă la data de 31 august.