Autor: Valentina Cojocaru, Manager vânzări corporative MGP BROKER SRL

Orice persoană juridică, indiferent de domeniul de activitate, își asumă responsabilități care în anumite circumstanțe ar putea conduce la producerea unei daune sau a unei pierderi financiare pentru clientul său sau pentru orice altă persoană terță. Remunerarea cererilor de despăgubire formulate împotriva sa s-ar putea dovedi insuportabile pentru capacitatea sa financiară.

Instrumentul recomandat în managementul acestor riscuri este polița de asigurare a răspunderii civile, care în  sensul practic este "furnizarea de asistență și acoperirea financiară pentru remunerarea creanțelor care se încadrează în răspunderea civilă a asiguratului".  Apare însă întrebarea, ce asigurare se potrivește companiei mele, în situația în care am la îndemână două tipuri de asigurare a răspunderii civile: Asigurarea de răspundere civilă generală și Asigurarea de răspundere civilă profesională.

Asigurarea de răspundere civilă generală este menită sa ofere asiguratului protecție împotriva cererilor de despăgubire venite de la terții prejudiciați de reprezentanții companiei, mai ales daca afacerea include procese sau activități care au potențialul de a afecta terțe părți. O altfel de poliță garantează că vor fi acoperite incidente neprevăzute, care pot genera daune materiale sau vătămări corporale. Asigurarea de răspundere civilă generală acoperă toată gama de activități, de la producție și prestări servicii, până la cele comerciale.

Obiectul asigurărilor de răspundere civilă îl reprezintă prejudiciul produs unor terțe persoane de către asigurat, prin folosirea anumitor bunuri, cum sunt: autovehicule, clădiri şi alte construcții, exercitarea unei anumite activități etc. Dacă asiguratuleste victima accidentului, el nu are dreptul să încaseze vreo despăgubire de la asigurător în temeiul asigurărilor de răspundere civilă, ci numai în cadrul asigurărilor de persoane sau bunuri.

Asigurarea de răspundere civilă profesională, la rândul său, acoperă răspunderea pe care asiguratul  și-a asumat-o contractual faţă de clienţi/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, săvârşite din culpa asiguratului (erori, omisiuni, greşeli proprii comise fără intenţie), în timpul şi/sau în legătură directă cu desfăşurarea activităţii profesionale, pentru care este autorizat. Prin activitatea lor, din eroare sau neglijenţă, reprezentantii asiguratului pot aduce prejudicii terţelor persoane. Ca urmare, asigurarea de răspundere civilă profesională garantează repararea prejudiciilor, evident dacă pretenţiile formulate în legatură cu acestea se încadrează în condiţile de asigurare prevazute în contract.

Asigurările de răspundere civilă profesională vizează îndeosebi următoarele categorii de profesii: constructorii, arhitecţii, medicii, experţi tehnici, contabilii, evaluatorii, și nu numai,  în general acele profesii care implica o activitate de mare răspundere.

Pentru acest tip de asigurare, despăgubirile se acordă în general pentru:

  • daune materiale sau vătămări corporale produse din culpa asiguratului, precum şi din culpa acelor persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit legii, în cazul asigurarii de raspundere civilă generală.
  • pretenţii emise împotriva asiguratului privind activitatea desfasurată de el sau de către persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii, dacă ne referim la asigurarea de raspundere civilă profesională.

Situaţiile pentru care asigurătorul nu este răspunzător faţă de asigurat, în principal sunt:

  • activităţi desfaşurate de asigurat în afara unui contract incheiat cu clientul său;
  • pagubele au fost create cu intenţie de către asigurat, beneficiarul asigurării sau o altă persoană apropiată asiguratului;
  • acţiunii de rea voinţă, etc.

Atât acoperirea prin asigurare, cât şi excluderile nu se regăsesc în mod identic la toate societăţile de asigurare, fiecare dintre ele având libertatea de a include şi, respectiv, exclude acele riscuri şi răspunderi pe care le consideră utile, în funcţie de nevoile şi interesele asiguratului. În afara unor condiţii generale, fiecare tip de poliţă cuprinde condiţiile specifice legate de fiecare activitate în parte, de exemplu pentru asigurarea de răspundere profesională erori de proiectare în cazul arhitecţilor, erori de execuţie în cazul constructorilor, tratamente inadecvate prescrise pacienţilor în cazul medicilor, pierderea oportunităţii de afaceri, pierderi de profit din cauza unor recomandări greşite date de către consultanţi, etc.

Acest tip de asigurare, atât de răspundere generală, cât și profesională, este de regulă obligatoriu, impus de legislaţie sau de organizaţiile ori asociaţiile profesionale în vederea obţinerii/reînnoirii licenţei de activitate în domeniul respectiv.

În mediul de afaceri actual asigurarea de răspundere civilă este necesară nu numai ca un element de siguranță, dar și ca o dovadă a solidității, o “garanție” pentru serviciile prestate.