Legea cu privire la avocatură ar putea fi completată cu noi prevederi privind admiterea la stagiul profesional. Mai exact, norma legislativă urmează să fie adusă în concordanță cu o decizie anterioară a Curții Constituționale. Un proiect de lege în acest sens a fost deja elaborat de Ministerul Justiției și transmis Guvernului.

Astfel, se propune ca Rezultatele examenelor de admitere la stagiu se aduc la cunoștință persoanelor care au participat la examen, în termen de trei zile lucrătoare din data desfășurării acestuia. O normă similară se va aplica și în cazul examenelor pentru admitere în avocatură. Totodată, autoritățile propun specificarea că hotărârea privind admiterea în profesia de avocat se adoptă şi se comunică persoanei care a susţinut examenul de calificare în termen de 10 zile lucrătoare din data susţinerii.

O altă completare propuse vizează instituirea Comisiei de contestație. Potrivit Proiectului de lege, contestațiile privind rezultatele examenelor de admitere la stagiu și examenelor de calificare, pentru fiecare etapă, se examinează de către Comisia de constestare, în termen de două zile lucrătoare de la data recepționării.

Comisia de contestație este un organ ad-hoc, formată din doi avocați și un reprezentant al Ministerului Justiției. Avocații în Comisia de contestație sunt desemnați aleatoriu de către Președintele Uniunii Avocaților până la examen, dintr-o listă, aprobată anual de către Consiliul Uniunii Avocaților, de cel puțin 20 avocați care întrunesc condiţiile pentru alegere în Comisia de licenţiere și nu fac parte din organele de autoadministrare a profesiei de avocat. Una şi aceeaşi persoană nu poate fi numită în componenţa Comisiei de contestație decât o dată la trei ani.

Comisia de contestație va reevalua candidații conform aceleiași proceduri prevăzute pentru Comisia licențiere a profesiei de avocat. Hotărârea Comisiei de contestație este definitivă. Calificativele oferite de către membrii Comisiei de contestație se însumează la calificativele acordate de către Comisia de licențiere a profesiei de avocat și reprezintă hotărârea Comisiei de contestație. Hotărârea Comisiei de contestație este semnată de membrii săi.

Hotărârea Comisiei de contestație se va remite Comisiei de licențiere în termen de o zi lucrătoare  din data adoptării. Deciziile emise vor putea fi contestate în contencios administrativ.

Amintim că, anterior, Curtea Constituțională a spus că unele prevederi din articolul 43 alin. (4) din Legea cu privire la avocatură nu corespund Constituției Republicii Moldova deoarece limitează controlul instanței de contencios administrativ sesizate la verificarea respectării procedurii de către Comisia de licențiere. Mai exact, magistrații s-au referit la norma că ”în partea ce ţine de procedura de organizare a examenelor. Calificativul acordat nu poate fi contestat”

Curtea Constituțională a relevat că în scopul asigurării unei garanții procedurale efective hotărârile Comisiei de licențiere privind prestațiile unor candidați considerate nerezonabile de către instanțele de contencios administrativ trebuie reevaluate, prin reverificarea lucrărilor scrise și a înregistrărilor audio ale răspunsurilor prezentate la proba orală de către o comisie independentă.