Institutul Național al Justiției anunță declanșarea procedurii de evaluare profesională complexă a formatorilor din Rețeaua de formatori a instituției.

Scopul evaluării constă în verificarea corespunderii performanței formatorilor cu cerințele prevăzute în Statutul formatorului. Aceasta este efectuată o dată la doi ani. Evaluarea complexă include două etape. Prima etapă se realizează prin prisma:

  • disponibilității formatorului de a participa la evaluare, expusă în formă scrisă, în urma plasării anunțului privind declanșarea evaluării complexe pe pagina web a Institutului;
  • necesității de completare/actualizare a documentelor incluse în dosarul formatorului.

Până în data de 27 octombrie, formatorul va depune online, pe adresa Institutului (inj@inj.gov.md), cererea de participare la evaluarea complexă (semnată și scanată), cu anexarea documentelor actualizate (copia buletinului de identitate, un curriculum vitae, copii ale documentelor care certifică perfecționarea profesională în domeniul/domeniile de formare pe durata anilor 2019-2021). De asemenea, formatorul va anexa, în mod obligatoriu, un model de curriculum sau un plan-scenariu pentru un proces simulat sau o agendă pentru o activitate de formare continuă, precum și materialele didactice aferente (prezentări, studii de caz, spețe ș.a.), pe o temă la liberă alegere din domeniul/disciplina pentru care este inclus în Rețea.

În cadrul primei etape, eliminatorii, Comisia decide admisibilitatea dosarelor de înscriere la evaluarea complexă sub aspectul respectării cerințelor menționate.

La expirarea termenului, Comisia aprobă lista formatorilor admiși la a doua etapă a evaluării complexe și graficul de desfășurare a acesteia.

Graficul de desfășurare a etapei a doua (prezentarea/susținerea online în fața Comisiei permanente de concurs a unei secvențe demonstrative de seminar cu o durată de la 30 până la 45 min. pe o temă la liberă alegere din domeniul/disciplina pentru care este inclus în Rețeaua de formatori) se va publica pe pagina web a Institutului și, totodată, se va aduce la cunoștința formatorilor prin intermediul e-mail-ului.

Comisia, prin hotărâre, își rezervă dreptul de a elibera de la etapa a doua persoanele notorii, persoanele care dețin titlul de formator în domeniu și care, în urma evaluărilor anterioare, au fost înalt apreciate, dețin grade științifice, titluri didactice, au colaborat efectiv cu INJ, au contribuit cu materiale de instruire și s-au integrat activ în activitățile de formare în domeniu.

Etapa a doua – evaluarea formatorului de către Comisia permanentă de concurs se va realiza prin prezentarea/susținerea în fața Comisiei permanente de concurs a unei secvențe demonstrative de seminar cu o durată de la 30 până la 45 min., pe o temă la liberă alegere din domeniul/disciplina pentru care este inclus în Rețeaua de formatori. Comisia va evalua formatorul în baza fișei de evaluare a secvenței demonstrative.

După finalizarea evaluării, Comisia permanentă de concurs:

  • aprobă lista finală a formatorilor care au participat la etapa a II-a de evaluare (interviu) şi rezultatele acesteia;
  • aprobă lista formatorilor care au obţinut nota medie finală între 8 şi 10 pentru validare şi menţinerea acestora în Reţeaua de formatori;
  • aprobă lista formatorilor care au fost evaluaţi cu punctajul între nota medie finală 6 şi 7,9 şi care sunt obligaţi, conform Metodologiei, să participe la un curs de formare formatori instituţionalizat;
  • aprobă lista formatorilor care au obţinut punctajul sub nivelul minim 6 al Metodologiei şi care urmează a fi excluşi din Reţeaua de formatori;
  • aprobă lista formatorilor care nu s-au prezentat la evaluarea complexă şi care urmează a fi excluşi din Reţeaua de formatori.

Hotărârea Comisiei, împreună cu materialele anexate, se transmit Consiliului INJ pentru validare.

Consiliul INJ poate invalida formatorul inclus în lista Comisiei pentru validare, dacă pe parcursul procedurii au apărut elemente de incompatibilitate cu calitatea de formator și, respectiv, îl exclude din Rețeaua de formatori.