Avocatul Poporului propune mai multe modificări la Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova

Acestea se referă la perfecţionarea alin.(3) din art.55, alin.(2) din art.56 şi alin.(4) din art.63 din Legea menţionată, pentru ajustarea acestora la cerinţele Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului.

În opinia Ombudsmanului, prevederile care necesită a fi revizuite se regăsesc în următoarea redacţie:

  • art.55 alin.(3) din Lege: ”Atunci când decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă se întemeiază pe raţiune de securitate naţională, în decizie nu vor fi menţionate motivele care stau la baza ei”;
  • art.56, alin.(2) din Lege: ”Comunicarea datelor şi a informaţiilor care constituie motivele deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă se poate face, pentru raţiuni de securitate naţională, numai în condiţiile stabilite şi numai către destinatarii prevăzuţi în mod expres de actele normative care reglementează regimul activităţilor referitoare la securitatea naţională şi la protejarea secretului de stat. Astfel de date şi informaţii nu pot fi sub nici o formă, direct sau indirect, aduse la cunoştinţă străinului declarat persoană indezirabilă, inclusiv în cadrul examinării în instanţă de judecată a contestării deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă.

În susținerea acestei modificări este prezentată cauza ”Ozdil şi alţii vs. Republica Moldova”, urmare expulzării de către Republica Moldova a cetăţenilor turci. Privarea de libertate a reclamanţilor în modul care a procedat autorităţile, a reprezentat un transfer ilegal al persoanelor de pe teritoriul statului în Turcia, care a eludat toate garanţiile oferite lor de legislaţia naţională şi internaţională. Prin urmare, a fost încălcat articolul 5§1 din Convenţie.nDat fiind faptul că reclamanţii nu beneficiau de gradul minim de protecţie împotriva arbitrării din partea autorităţilor, CtEDO a concluzionat că interferenţa cu viaţa personală şi familială nu era în conformitate cu o "lege" care să satisfacă cerinţele Convenţiei. Curtea a mai decis că a fost încălcat articolul 8 al Convenţiei. Curtea europeană a făcut referire la faptul că legislaţia naţională trebuie să permită o măsură de protecţie juridică împotriva interferenţelor arbitrare ale autorităţilor publice cu drepturile garantate de convenţie.

Potrivit Avocatului Poporului, autorităţile statului sunt obligate, înainte de a lua o decizie de expulzare, să analizeze minuţios riscurile la care poate fi supusă persoana şi consecinţele expulzării acesteia.

În același context, Ombudsman-ul propune revizuirea/excluderea alin.(4) din art.63 al Legii, pentru a nu admite posibilitatea retumării sau îndepărtării străinilor în teritorii unde ei riscă să fie supuşi torturii, tratamentelor inumane sau degradante.

Recomandarea a fost prezentată şi în studiul tematic ”Respectarea drepturilor cetăţenilor străini aflaţi în custodia statului” , în cadrul căruia s-a subliniat că legislația națională conține lacune care permit returnarea sau îndepărtarea străinilor în teritorii unde riscă să fie supuși torturii.