Consiliile locale urmează să reglementeze clar, printr-un act normativ, modalitatea înregistrării și transmiterii on-line a ședințelor. Despre aceasta informează Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP), care susține că a primit multiple adresări prin care i s-a solicitat opinia în legătură cu înregistrarea și transmiterea în direct prin intermediul internetului a ședințelor consiliilor locale.

Mai exact, primăriile ar trebui să prevadă, printr-un act normativ, ce subiecte urmează a fi plasate public, ce categorii de date cu caracter personal vor fi dezvăluite în acest sens, modalitatea de informare a subiecților de date cu caracter personal despre plasarea în spațiul internet a ședințelor, oferirea posibilității realizării dreptului de opoziție, asigurarea măsurilor de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter personal, stabilirea unui termen concret pentru care informațiile vor fi lăsate publice, mecanismul de ștergere a acestor înregistrări etc. Respectiv, acesta trebuie să stabilească clar care ședințe urmează a fi înregistrate și ulterior plasate în spațiul public, cine sunt persoanele desemnate/autorizate pentru înregistrarea ședințelor și difuzarea acestora în spațiul public, în condițiile legale.

Centrul menționează că prin publicarea pe internet a ședințelor consiliilor locale se oferă acces la anumite informații care sunt puse în discuție în cadrul ședințelor, nu doar părților interesate din localitatea respectivă, dar unui număr nelimitat de persoane. Totodată, problematica discutată în cadrul ședințelor nu se referă doar la activități privind organizarea administrativă a localității, dar și cazuri/spețe individuale care vizează persoane fizice concrete, care pot dezvălui anumite aspecte ale vieții private, cum ar fi situația materială sau categorii speciale de date, spre exemplu privind starea de sănătate.

Potrivit legislației, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal. Acesta nu este cerut în cazurile prevăzute exhaustiv de Legea privind protecția datelor cu caracter personal,, spre exemplu, pentru îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii ori executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal.

Centrul mai notează că deciziile cu caracter individual, ar putea să conțină categorii speciale de date cu caracter personal care dezvăluie apartenența socială a persoanelor, datele privind starea de sănătate etc. Prelucrarea acestor categorii de date urmează a fi efectuată în strictă conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal, având la bază cerința asigurării nivelului sporit de protecție din motivul prezenței unor riscuri speciale pentru inviolabilitatea dreptului la viață intimă, familială și privată.

Cât privește Legea privind administrația publică locală, aceasta stabilește că ședințele consiliului local sunt publice, iar orice persoană interesată poate asista la acestea.

Suplimentar, Legea privind APL prevede că cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul:

  • de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional;
  • de a avea acces la informațiile privind bugetul localității şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a ședințelor consiliului local şi ale primăriei;
  • de a propune inițierea elaborării şi adoptării unor decizii;
  • de a prezenta autorităților publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităților respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor.

În acest sens, CNPDCP remarcă că Legea privind APL nu instituie dreptul cetățenilor, asociațiilor şi altor părţi interesate de a înregistra și plasa ședințele consiliilor locale în spațiul on-line, ci oferă oportunitatea persoanelor interesate de a participa în procesul decizional.

Centrul citează și normele Legii privind statutul alesului local, care prevede că în unitatea administrativ-teritorială respectivă, alesul local este persoană oficială, el fiind reprezentantul autorității deliberative sau executive din administrația publică locală.

Totodată, potrivit Legii cu privire la libertatea de exprimare, informația despre viața privată şi de familie a persoanei publice sau celei ce exercită o funcție publică, poate fi dezvăluită doar dacă prezintă un interes public (interes al societății şi nu simpla curiozitate a indivizilor față de evenimentele ce țin de exercitarea puterii publice într-un stat democratic sau față de alte probleme care, în mod normal, nu trezesc interesul societății sau al unei părți a ei).

Centrul notează că, și potrivit raționamentelor CEDO, persoanele publice trebuie să accepte anumite ingerințe în viața lor privată în mai mare măsură decât persoanele obișnuite și gradul accesibil de cercetare mai atentă urmează să fie cu atât mai mare cu cât figura publică în cauză şi informația ce se dezvăluie sunt mai importante. Elementul care trezește interesul public poate fi statutul persoanei (mandatul consilierului local) sau orice alte circumstanțe legate de exercitarea mandatului alesului local.

Astfel, anumite informații, inclusiv datele cu caracter personal ce vizează un ales local ar putea deveni informații de interes public în măsură în care nu afectează capacitatea de exercitare a funcției publice de persoana dată, ținându-se cont de existența dreptului la respectarea vieții sale private şi de familie.

Având în vedere că operatorul de date cu caracter personal (Consiliul local/Primăria) stabilește scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal, de asemenea este responsabil și răspunde pentru orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată, doar acestuia îi revine dreptul de a decide asupra posibilității furnizării datelor cu caracter personal spre acces public.