Împăcarea părților nu va mai fi posibilă în cazul infracțiunilor ce atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală. Ministerul Justiției a remis proiectul de modificare a unor acte normative, pentru examinare în Guvern, care vizează asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală.

Modificările vor fi operate în Codul penal și Codul de procedură penală și vor reglementa următoarele:

I. Neadmiterea înlăturării răspunderii penale în rezultatul împăcării victimei cu infractorul

Articolul 109 din Codul penal va fi modificat astfel ca orice infracțiune ce atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală să excludă împăcarea părților, respectiv, la alineatul (1) articolul 109, textul ”capitolele II-VI” este substituit cu textul ”II-III, V-VI”, excluzându-se astfel capitolul IV [Infracţiunile privind viaţa sexuală] din categoriile de infracțiuni pentru care este permisă împăcarea.

II. Necesitatea redefinirii noțiunii de viol

În redacția actuală, violul este încadrat ca un raport sexual neconsimțit între două persoane de sex diferit. Potrivit modificărilor propuse la articolul 171 din Codul penal, violul va fi definit ca un act sexual neconsimțit de penetrare vaginală, anală sau orală a corpului unei alte persoane cu orice parte corporală sau obiect. De asemenea, proiectul propune o variantă tip a infracțiunii cu circumstanțe agravante la aliniatele (2) și (3) a articolului 171. În calitatea de circumstanțe agravante se propune de a fi prevăzute circumstanțe agravante care sunt la moment prevăzute în Codul penal (cu excepția celei prevăzute la lit.a) și completarea cu o agravantă nouă - violul săvârşit cu bună-ştiinţă cu persoana care nu a atins vârsta de 14 ani. Dispoziția actuală a art. 171 alin. (2) lit. a) urmează a fi abrogată, reprezentând renunțarea la instituția repetării de infracţiuni. În rezultat, săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni de viol ar fi tratată în toate cazurile, fără excepție, după regulile concursului de infracțiuni. Totodată, în proiectul respectiv nu se regăsește agravanta ”soldată cu urmări grave”.

III. Redefinirea noțiunii de consimțământ al victimei exprimat în cazul infracțiunilor ce atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală

Prin proiect se propune definirea actului sexual neconsimțit și a acțiunilor cu caracter sexual neconsimțite pentru excluderea oricăror interpretări extensive defavorabile victimelor și circumstanțelor care pot afecta consimțirea liberă a persoanei la efectuarea unui act sexual.

IV. Revizuirea conceptului de acțiuni neconsimțite de natură sexuală, altele decât violul

Se propune în redacție nouă articolul 172 din Codul penal, care va încrimina orice acțiune cu caracter sexual neconsimțit sau cu consimțământul viciat al persoanei, altele decât violul. La alineatul (2) se păstrează agravantele ce sunt la moment prevăzute în Codul penal cu includerea a unei agravante noi și anume: ”acțiune cu caracter sexual [..] săvârșite cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă. La alineatul (3) se păstrează aceleași circumstanțe cu excepția circumstanțelor agravante:  ”au cauzat contaminarea intenţionată cu maladia SIDA” (transpusă în articolul 171 alineatul (3) din Codul penal) și ”au provocat alte urmări grave”.

V. Modificarea prevederilor articolelor 174, 175, 1751 din Codul penal

Articolul 174 alin. (1) se propune într-o nouă redacție astfel, încât să fie încriminat actul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani. Într-o redacție nouă se propune și articolul 175 din Codul penal și anume - Acțiunile cu caracter sexual săvârșite cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani. În acest sens, e de menționat că în urma modificării a noțiunii de viol și acțiunilor cu caracter sexual altele decât violul, acțiunile perverse se vor regăsi în componența articolul 171 și articolul 172 din Codul penal. Totodată, acțiunile de corupere sexuală a minorului urmează să fie realizate prin exhibare, atingeri indecente, discuții cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale. Aceste incriminări vin să protejeze nu numai libertatea și inviolabilitatea sexuală, dar și percepția minorului referitoare la actele sexuale. Pentru asigurarea compatibilității cu standardele internaționale în domeniu este necesară revizuirea dispoziției art. 1751 din Codul penal. În sensul alinierii art. 1751 din Codul penal la Convenția de la Lanzarote, a fost exclus cuvântul ”inclusiv” din alin. (1) al art. 1751 din Codul penal. La articolul 1751 alineatul (1), după cuvintele ”unei întâlniri” se completează cu textul ”inclusiv prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice”.

VI. Garantarea unui mecanism procesual de asigurare a drepturilor procesuale ale victimelor infracțiunilor cu privire la libertatea și integritatea sexuală

Ministerul Justiției propune ca drepturile victimei să fie completate cu dreptul de a da explicații în condiții prietenoase, în lipsa persoanei bănuite, să fie asistate, în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, să-i fie asigurate dreptul la intimitate și la protecția imaginii persoanele, să fie prestate servicii medicale, medico-legale, de asistență psihologică post-traumatică și consiliere în vederea recuperării fizice și psihosociale. În context, se propune la articolul 19 alineatul (11) din Legea nr. 198/2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat , cuvintele ”şi victimele violenţei în familie” să se substituie cu textul ”victimele violenţei în familie, precum și victimele infracțiunilor cu caracter sexual”. Aceste drepturi urmează a fi garantate și părții-vătămate or plenitudinea drepturilor nu poate fi limitată de statutul procesual al persoanei. Tot în acest sens, se propune operarea modificărilor la art. 109, 1101 , 369, 371 din Codul de procedură penală, pentru a institui posibilitatea audierii victimei infracțiunilor cu privire la libertatea și integritatea sexuală în condiții speciale indiferent de vârsta acesteia. Totodată, se propune completarea art. 2151 din Codul de procedură penală cu textul ”sau infracțiunilor cu caracter sexual”, care va institui posibilitatea victimelor infracțiunilor cu caracter sexual să beneficieze de măsuri de protecție similar victimelor violenței în familie.

VII. Se propune completarea articolelor 60, 80, 81 din Codul de procedură penală, cu reglementări ce vor stabili, cu titlu de excepție, că accesul la materialele urmăririi penale poate fi restricționat de către procuror, printr-o ordonanță motivată, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: a) restricția este stabilită pentru o perioadă de timp rezonabilă; b) restricția se referă doar la anumite acte procedurale și c) există riscul ca accesul deplin la materialele cauzei penale să prejudicieze desfășurarea urmăririi penale.