Proiectul Regulamentului privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare, prezentat pentru consultări publice de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), conține noutăți și în ceia ce privește contabilizarea și raportarea investițiilor.

Astfel, în partea ce ține de activele financiare, inclusiv numerarul şi investiţiile în valori mobiliare (acţiuni şi valori mobiliare de stat), sunt clasificate în active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere; active financiare disponibile pentru vânzare; împrumuturi şi creanţe; investiţii păstrate până la scadenţă.

Activele financiare menționate vor fi clasificate la data achiziţiei sau a recunoaşterii iniţiale, în funcţie de scopul investiţiei.

Investiţiile imobiliare vor fi recunoscute ca active atunci când va exista probabilitatea că beneficiile economice viitoare aferente proprietăţii imobiliare vor fi generate către asigurător (reasigurător) şi costul proprietăţii imobiliare va putea fi evaluat în mod credibil. Evaluarea investițiilor menționate poate fi efectuată, la alegerea asigurătorului (reasigurătorului) fie conform modelului valorii juste, fie conform modelului costului.

Valoarea justă trebuie să reflecte condiţiile de piaţă actuale la data întocmirii bilanţului, iar investiţiile imobiliare recunoscute pe baza modelului costului vor fi evaluate similar mijloacelor fixe, adică la costul istoric minus amortizarea acumulată şi pierderile aferente deteriorării, iar cheltuielile de amortizare şi pierderile din deteriorare vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere.

Este de menționat că, asigurătorul (reasigurătorul) trebuie să adopte un singur model pe care să-l aplice tuturor investiţiilor imobiliare. Trecerea de la un model la altul este interzisă.

Proprietăţile imobiliare utilizate de posesor sunt proprietăţi deţinute în scopuri administrative. Evaluarea independentă a proprietăţilor imobiliare va fi desfăşurată în mod regulat, la sfârşitul fiecărui an sau aproape de sfârşitul fiecărui an.

Alte informații vedeți aici și aici.