În Republica Moldova ar putea să apară agenții de rating de credit. Potrivit unui proiect de lege, prezentat pentru consultări publice de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), agenția de rating de credit este o persoană juridică a cărei activitate include acordarea, cu titlu profesional, de ratinguri de credit.

Pentru înregistrarea agenției de rating de credit, solicitantul va depune în adresa Comisiei Naţionale o cerere, care va conține următoarele informații, cu anexarea documentelor corespunzătoare:

 • datele de identificare ale agenției de rating (denumirea completă, IDNO, sediul, numele şi prenumele administratorului, telefonul de contact, fax, adresa electronică, pagina web);
 • datele de identificare și de contact (numele, prenumele, domiciliul, IDNP, telefonul de contact) ale responsabilului de verificarea conformității;
 • statutul;
 • clasa ratingurilor de credit pentru care agenția de rating solicită înregistrarea (ratinguri de entități, de instrumente financiare);
 • datele de identificare și de contact (numele, prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, IDNP / IDNO) ale acţionarilor/asociaţilor, precum şi mărimea cotei de participare a acestora la capitalul social al agenției de rating;
 • structura organizatorică și conducerea societății;
 • resursele financiare pentru desfășurarea activităților de rating de credit;
 • personalul agenției de rating și competențele acestuia;
 • informații privind sucursalele agenției de rating, în cazul în care urmează să-și desfășoare activitatea și prin intermediul acestora;
 • descrierea procedurilor și a metodologiilor utilizate în acordarea și revizuirea ratingurilor;
 • politicile privind conflictele de interese;
 • informații referitoare la analiștii de rating;
 • condițiile de remunerare și de evaluare a performanței;
 • alte servicii decât activitățile de rating de credit, pe care agenția de rating intenționează să le presteze;
 • programul de activitate al solicitantului, aprobat prin decizia organului competent al acestuia;
 • documente și informații detaliate cu privire la acordurile de externalizare preconizate, inclusiv cu privire la entitățile care își asumă funcții externalizate.

În termen de trei de zile lucrătoare de la recepționarea cererii, Comisia Națională notifică agenția de rating de credit despre aceasta.

În termen de 60 de zile lucrătoare de la notificare, Comisia Națională examinează cererea de înregistrare a agenției de rating de credit și adoptă o decizie de înregistrare sau de refuz.

Dacă CNPF consideră, în mod rezonabil, că cererea depusă este incompletă, incorectă sau sunt necesare informaţii sau documente suplimentare, în perioada termenului de examinare, dar nu mai târziu de a 50-a zi lucrătoare din cadrul acestui termen, Comisia Naţională este în drept să solicite documente şi informaţii suplimentare.

Taxa de înregistrare a agențiilor de rating de credit este de 10.000 lei și se varsă în bugetul CNPF până la data înregistrării agenției de rating de credit. Totodată, proiectul prevede că CNPF aplică agențiilor de rating de credit o taxă de supraveghere anuală care este proporțională cu cifra de afaceri a agenției de rating de credit în cauză și care se stabilește anual.

Agenția de rating de credit poate furniza servicii, altele decât realizarea de ratinguri de credit (servicii auxiliare). Serviciile auxiliare includ prognoze de piață, estimări ale tendințelor economice, analize de preț și alte analize generale de date, precum și serviciile de distribuție conexe.