Modalitatea contestării hotărîrilor instanței de insolvabilitate va fi modificată. Ministerul Justiției a remis Guvernului spre examinare un proiect de lege privind modificarea unor acte normative, care se referă la contestarea hotărârilor instanței de insolvabilitate.

Documentul are drept scop înlăturarea vidurilor legislative și neconcordanțelor normative dintre Legea insolvabilității și Codul de procedură civilă, ce țin de modalitatea contestării hotărârilor instanței de insolvabilitate. Proiectul urmărește instituirea apelului drept unica cale de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor instanței de insolvabilitate.

Principala modificare din proiect vizează reformularea art. 8 din Legea insolvabilității. Autorii propun instituirea următoarelor prevederi:

  1. Posibilitatea contestării hotărârilor instanței de insolvabilitate cu apel.

Modificarea prevăzută la art. 8 alin. (1) ajustează calea de atac pe cauzele de insolvabilitate, la procedura generală de contestare a hotărârilor emise de judecătorii prevăzută în Codul de procedură civilă – apelul, cu respectarea nivelului instanțelor competente. Conform noii redacții a art. 8 alin. (1), vor putea fi contestate cu apel toate hotărârile instanței de insolvabilitate, cu excepțiile prevăzute de Legea insolvabilității. Deci, nu vor putea fi atacate cu apel hotărârile instanței de insolvabilitate pronunțate în temeiul art. 21 alin. (6) din Legea insolvabilității.

  • Examinarea cererii de apel în procedură scrisă.

Conform redacției art. 8 alin. (6), cererile de apel se vor examina în procedură scrisă, în termen de pînă la 60 de zile de la data intentării procedurii de apel, în condițiile examinării cauzei în primă instanță. Totuși, instanța de apel va putea dispune citarea participanților la proces dacă, pornind de la circumstanțele particulare, va considera acest fapt ca fiind necesar pentru soluționarea corectă și echitabilă a cauzei.

În condiția în care procesul de insolvabilitate presupune examinarea cauzelor în termene restrînse, stabilirea soluționării cererilor de apel cu participarea părților va duce inevitabil la tergiversarea examinării cererilor. Examinarea acestora în procedură scrisă, se impune, în special, pentru a respecta termenul procesual de 60 de zile.

Examinarea cererilor de apel se va realiza în condițiile examinării cauzei în primă instanță conform prevederilor de rigoare din Legea insolvabilității. Iar în cazul lipsei unor reglementări relevante apelului (de exemplu limitele judecării apelului, etc.), se vor aplica în modul corespunzător prevederile din Codul de procedură civilă.

Prin examinare se înțelege că, în termenul indicat (60 de zile), instanța de apel va pronunța dispozitivul deciziei, soluționînd cauza pendinte.

Adițional, mențiunea privind examinarea apelului în procedură scrisă se introduce și la art. 376 alin. (11) din Codul de procedură civilă, fiind operate modificările de rigoare.

  • Deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și irevocabile de la pronunțare.

Din conţinutul Legii insolvabilității rezultă expres principiul celerităţii, potrivit căruia, participanţii la procesul de insolvabilitate şi în special instanţa de insolvabilitate au îndatorirea să asigure efectuarea cu operativitate a actelor şi operaţiunilor pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului. Acest lucru este determinat de faptul că, procedura insolvabilităţii, din perspectiva comună a scopurilor debitorului şi a creditorilor, trebuie să fie derulată în aşa mod încît să aibă ca consecinţă reintroducerea în circuitul economic a valorilor din averea debitorului.

Astfel, prevederea respectivă de la art. 8 alin. (7) este dictată de practica unitară a statelor europene, în special România, Serbia, Italia, etc., precum și de standardele și recomandările internaționale, i.e. Ghidul legislativ privind legislația insolvabilității, elaborat de Comisia Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional (UNCITRAL). În așa mod, se va asigura, în corespundere deplină cu standardele internaționale și practica uniformă a altor state, celeritatea soluționării litigiilor și reintroducerea operativă în circuitul economic a valorilor patrimoniale.

Autorii menționează că prevederea caracterului definitiv și irevocabil a deciziilor instanțelor de apel în privința hotărîrilor instanțelor de insolvabilitate, va fi pe deplin conformă cu prevederile Codului de procedură civilă. Or, art. 254 alin. (2) lit. a1 ) prevede următoarele: „Rămân irevocabile hotărârile judecătorești emise în primă instanță, contestate cu apel, fără drept de recurs;”

În temeiul acestei norme, în Codul de procedură civilă deja sunt reglementate opt proceduri speciale în care deciziile instanțelor de apel sunt definitive și irevocabile – art. 2764 alin. (4); art. 292 alin. (21 ); art. 296 alin. (11 ); art. 300 alin. (3); art. 325 alin. (1); art. 329 alin. (8); art. 334; art. 343 alin. (3).

  • Apelul nu va suspenda executarea hotărârilor instanței de insolvabilitate.

Conform Codului de procedură civilă, exercitarea apelului, precum și termenul de apel, au efect suspensiv asupra executării hotărârilor pronunțate în primă instanță, fapt prevăzut expres la art. 363 și 3631.

Însă, pornind de la necesitatea asigurării principiului celerității în procedurile de insolvabilitate, se propune eliminarea caracterului suspensiv a apelului în privința hotărârilor instanțelor de insolvabilitate.

Totuși, la cererea motivată a apelantului, instanța de apel va putea suspenda executarea hotărârilor instanței de insolvabilitate, dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

Restul modificărilor operate în Legea insolvabilității se rezumă la substituirea din cuprinsul textului legii a prevederilor ce reglementează recursul împotriva hotărârilor instanței de insolvabilitate, cu calea de atac nouă – apelul.

Ministerul propune ca toate modificările operate să se aplice, în exclusivitate, hotărârilor și încheierilor pronunțate după intrarea în vigoare a normelor propus.

Posibilitatea contestării cu apel a hotărârilor instanței de insolvabilitate va fi în exclusivitate pentru hotărârile pronunțate după intrarea în vigoare a legii. Hotărârile instanței de insolvabilitate pronunțate înaintea intrării în vigoare a legii, vor putea fi atacate doar cu recurs, conform prevederilor anterioare intrării în vigoare a legii.

Autorii susțin că, în așa mod, se va asigura continuitatea termenelor de recurs, precum și continuitatea proceselor în curs de desfășurare a examinării recursurilor.