Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat recent pe marginea unei cauze în care o acțiune a fost respinsă în instanța de fond pentru că a fost depusă de persoane care nu dispun de împuterniciri procesuale corespunzătoare.

Mai exact, o femeie și soțul său au depus o cerere de chemare în judecată în interesele tatălui femeii împotriva Consiliului Superior al Magistraturii.

Curtea de Apel a respins acțiunea respectivă notând că persoanele fizice pot fi reprezentate în instanța de judecată de către soţ/soţie, părinți, copii, frați, surori, bunei, nepoți, doar dacă aceștia sunt licențiați în drept și sunt împuterniciți printr-o procură autentificată notarial, în conformitate cu art. 75 alin. (11) din Codul de procedură civilă, cu formularea împuternicirilor prevăzute de art. 81 din Codul de procedură civilă.

Pentru a-și confirma împuternicirile reprezentanții reclamantului au depus copia certificatului de căsătorie, copia certificatului de naștere al femeiei și copia diplomei de magistru în drept eliberate pe numele soțului.

Instanța a conchis că la data depunerii acțiunii în judecată, persoanele, care au semnat și au depus acțiunea, nu dispuneau de împuterniciri procesuale corespunzătoare în acest sens, în conformitate cu prevederile legale, acționând în lipsa unor astfel de împuterniciri, situație care impune declararea acțiunii inadmisibile, partea care a admis omisiunea urmând să suporte consecințele sancțiunilor procedurale impuse de lege pentru asemenea situații.

Femeia și soțul său au semnat și au depus acțiunea în interesul reclamantului, fără a avea împuternicirea să semneze cererea și să o depună în judecată, circumstanță determinată de cadrul normativ aplicabil cauzei și practicii existente. Cererea de chemare în judecată în numele și interesele reclamantului a fost întocmită, semnată și depusă, de către fiica sa, care nu este licențiată în drept și ginerele, care nu cade sub incidența art. 75 alin. (11 ) din Codul de procedură civilă, care prevede că, persoanele fizice pot fi reprezentate în instanța de judecată de către soţ/soţie, părinţi, copii, frați, surori, bunei, nepoți dacă aceștia sunt licențiați în drept și sunt împuterniciți printr-o procură autentificată notarial.

Încheierea Curții de Apel Chișinău a fost atacată cu recurs. CSJ a stabilit că prima instanță corect a declarat inadmisibilă cererea de chemare în judecată, în temeiul art. 207 alin. (2) lit. g) din Codul administrativ, pe motiv că a fost depusă de o persoană neîmputernicită or, persoanele fizice pot fi reprezentate în instanța de judecată de către soţ/soţie, părinți, copii, frați, surori, bunei, nepoți, doar dacă aceștia sunt licențiați în drept și sunt împuterniciți printr-o procură autentificată notarial, în conformitate cu art. 75 alin. (11 ) din Codul de procedură civilă, cu formularea împuternicirilor prevăzute de art. 81 din Codul de procedură civilă. La caz, cererea de chemare în judecată a fost întocmită, semnată și depusă, de către fiica sa, care nu este licențiată în drept și ginerele, care nu cade sub incidența art. 75 alin. (11 ) din Codul de procedură civilă. Recursul a fost respins.

Conform art. 81 alin. (1) din Codul de procedură civilă, împuternicirea de reprezentare în judecată acordă reprezentantului dreptul de a exercita în numele reprezentatului toate actele procedurale, cu excepția dreptului de a semna cererea și de a o depune în judecată, de a recurge la arbitraj pentru soluționarea litigiului, de a renunța total sau parțial la pretențiile din acțiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenții, de a modifica temeiul sau obiectul acțiunii, de a o recunoaște, de a recurge la mediere, de a încheia tranzacții, de a intenta acțiune reconvențională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a ataca hotărârea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amâna sau eșalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani în temeiul hotărârii judecătorești, drept care trebuie menționat expres, sub sancțiunea nulității, în procura eliberată reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul eliberat avocatului.