Expertiza juridică a proiectelor de acte normative nu va mai fi făcută in timpul consultărilor publice. Legea cu privire la actele normative va fi modificată.

Potrivit unui proiect de lege, se operează modificări prin care se va stabili că efectuarea expertizelor anticorupţie și juridică se vor efectua după etapa de consultare și avizare. Astfel, autoritățile urmează să se expună prin raport de expertiză asupra unui proiect definitivat. Asta pentru că mecanismul existent la moment s-a dovedit a fi unul care contribuie la tergiversarea procesului de promovare a proiectelor, iar această intervenție ar exclude posibilitatea includerii unor norme ce conțin factori coruptibili post avizare și asigurarea proiectul actului normativ cu prevederile Constituţiei, ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului ș.a.

Totodată, norma a fost completată cu un alineat nou în care se reglementează ce trebuie să cuprindă compartimentul din nota informativă ”principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi”. În acest sens, autorul proiectului de act normative trebuie să descrie, să comenteze, să argumenteze și să explice detaliat dispozițiile prevederilor proiectului și a elementelor noi ale acestuia în vederea identificării, semnificației și sensului voinţei autorităţii publice care a adoptat proiectul actului normativ. Acest fapt ar permite atât practicienilor cât și a altor persoane să interpreteze actele normative și să înțeleagă sensul avut în vedere de autor, or conform art. 71 alin.(4) din Legea nr. 100/2017 ”la interpretarea actului normativ se ţine cont de nota informativă care a însoţit proiectul actului normativ respectiv şi de alte documente care permit identificarea voinţei autorităţii publice care a adoptat, a aprobat sau a  emis actul normativ”.

De asemenea, art. 35 urmează a fi dat într-o nouă redacție, astfel expertiza anticorupție se va efectua în scopul identificării în proiectele de acte normative a factorilor generatori ai riscurilor de corupție, precum și întocmirea recomandărilor în vederea înlăturării acestora și se va efectua după etapa avizării, consultării publice. Astfel, proiectele de acte normative însoțite de nota informativă, sinteza propunerilor şi obiecţiilor și, după caz, sinteza recomandărilor și copiile avizelor şi expertizelor, se vor expedia Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție. Expertiza anticorupție va fi obligatorie pentru toate proiectele de acte normative, inclusiv și pentru proiectele de acte normative elaborate de deputații în Parlament cu excepția:

- documentelor de politici;

- actelor cu caracter individual de remanieri de cadre;

- decretelor președintelui Republicii Moldova;

- dispozițiilor Guvernului;

- hotărârilor Guvernului de aprobare a avizelor asupra proiectelor de legi și decrete ale Președintelui Republicii Moldova;

- tratatelor internaționale, precum și actelor de acordare a deplinelor puteri și de exprimare a consimțământului Republicii Moldova de a fi legată prin tratat internațional.

Expertiza anticorupție se va efectua conform metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată de Colegiul Centrului Național Anticorupție. Totodată, expertiza anticorupție a proiectelor de acte normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate; actelor normative ale autorităţilor publice autonome; actelor normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special; actelor normative ale autorităților administrației publice locale se vor efectua de către autorii proiectelor în conformitate cu metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale, aprobată de Colegiul Centrului Național Anticorupție. În cazul proiectelor ce conțin reglementări ce vizează domeniile vulnerabile de corupție, Centrul Național Anticorupție va acorda, la solicitare, suport autorului proiectului la efectuarea expertizei.

După recepționarea raportului de expertiză anticorupție, autorul proiectului de act normativ va completa nota informativă la proiect cu informația referitoare la constatările acestei expertize și, după caz, va completa sinteza cu obiecţiile şi propunerile Centrului Naţional Anticorupţie.

La articolul 37 legea se va modifica în vederea instituirii aceleiași proceduri și pentru expertiza juridică care se efectuează de către Ministerul Justiției concomitent cu expertiza anticorupție. Astfel, proiectul de act normativ, însoţit de nota informativă, copiile de pe avizele şi expertizele recepţionate, sinteza obiecţiilor şi propunerilor, după  caz, de sinteza recomandărilor, iar pentru proiectul de act normativ cu sigla ”UE”, și de tabelul de concordanță și declarația de compatibilitate a Centrului de Armonizare a Legislației, se vor expedia Ministerului Justiției, pentru efectuarea expertizei juridice.

Expertiza juridică se va efectua înainte de expedierea proiectului de act normativ autorităţii cu competenţă de aprobare şi este obligatorie pentru toate proiectele de acte normative elaborate de către autorităţile publice centrale de specialitate şi autorităţile publice autonome. În baza rezultatelor expertizei juridice se va întocmi raportul de expertiză juridică. De asemenea, obiecțiile şi propunerile Ministerului Justiției urmează a fi incluse în versiunea finală a proiectului de act normativ. Neacceptarea obiecţiilor şi propunerilor Ministerului Justiţiei va trebui să fie motivată în sinteza obiecțiilor și propunerilor.