În perioada stării de urgență, în materie civilă (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate) vor fi examinate cauzele la acțiunile împotriva activității administrative realizate de către Comisia pentru Situații Excepționale, cauzele ce vizează eliberarea ordonanțelor de protecţie, cauzele la acţiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat, ce vizează luarea în custodie publică a străinilor şi de prelungire a duratei acesteia, cauzele care, potrivit legii,se judecă prioritar și de urgență (art. 192 Cod de procedură civilă). De asemenea, vor fi examinate  cauzele care, potrivit legii, se examinează în procedură scrisă, inclusiv care se examinează în lipsa părților, recursurile, cererile de revizuire, cauzele cu valoare redusă, conflictele de competență, cererile de strămutare a cauzelor la o altă instanță, cererile de validare a creanțelor, recuzările/abținerile, cauzele aflate la etapa pronunțării a fazei dezbaterilor judiciare, cauzele accelerate în condițiile legii, adopțiile, cererile privind înapoierea copilului în statul reședinței sale obișnuite și cele privind exercitarea dreptului de vizitare a copilului, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cauze care reprezintă prioritate. Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv a cauzelor care prezintă prioritate, se va decide particular de completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.

Alte cauze civile și de contencios administrativ se suspendă de drept.

În procesele permise, când este posibil, instanţele judecătoreşti dispun măsurile necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă şi procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se suspendă de drept aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeaşi durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii dispoziției CSE, dosarele se înaintează instanţei competente după încetarea stării de urgență.

Pentru cauzele nespecificate cu consimțământul participanților la proces, dezbaterile judiciare în primă instanță și instanța de apel se desfășoară în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanța apreciază că este necesară prezenţa participanţilor la şedinţa de judecată.

Dacă părţile şi alţi participanţi la proces sunt reprezentaţi de avocaţi și/sau angajați ai persoanelor juridice de drept public sau privat, alți profesioniști, dezbaterile judiciare se desfășoară în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanța apreciază că este necesară prezenţa participanţilor la şedinţa de judecată.

Prin derogare de la prevederile art. 218 din Codul administrativ, examinarea și soluționarea în fond a acțiunii în contencios administrativ are loc în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanța de judecată apreciază necesitatea convocării participanților și/sau a reprezentanților în şedinţa publică.

În materie penală și contravențională vor fi examinate cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național și care vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Concomitent, în perioada stării de urgență în materie penală se vor examina cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigații speciale, măsurile asiguratorii, cauzele care se examinează în lipsa părților, recuzările/abținerile, conflictele de competență pozitive și negative, strămutările, conexările, cauzele aflate  în faza avansată de examinare (pledoarii plus ultimul cuvânt), cauzele penale în ordine de apel și recurs în cadrul cărora sunt persoane deținute (arestate), cauzele în care persistă riscul prescrierii faptei/atragerii la răspundere penală, cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare, cauzele privind aplicarea prevederilor art. 313, 469, 4731, 4732, 4733 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, în situația în care, la judecarea lor participă persoane în detenție, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cauze care reprezintă prioritate. Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv cauzele care reprezintă prioritate, se va decide particular de Completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.

În perioada stării de urgență, prin derogare de la prevederile Codului de procedură penală, cauzele penale în ordine de recurs ordinar conform art. 447 din Codul de procedură penală, cauzele care nu sunt specificate în pct. 11, privind aplicarea dispozițiilor art. 33-35, 313, 469-473, 473/1, 473/2, 473/3 din Codul de procedură penală, se vor examina în procedură scrisă, fără desfășurarea ședinței de judecată, cu asigurarea participanților la proces a garanțiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO. Solicitarea opiniei scrise a participanților la proces este obligatorie.

În perioada stării de urgență, prin derogare de la normele Codului contravențional, judecarea tuturor cauzelor în materie contravențională se va realiza în procedură scrisă, cu aplicarea prevederilor Cărții a II-a Capitolul VII/1 din Codul contravențional. Asigurarea pentru participanții la proces a garanțiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO, inclusiv solicitarea opiniei scrise a participanților la proces, este obligatorie.

În cazul în care, din materialele cauzei penale sau contravenționale derivă imposibilitatea judecării ei în procedură scrisă, inclusiv din motive de complexitate sporită, judecarea cauzei se va desfășura în ședință publică cu participarea fizică a participantului la proces, exclusiv în cazul în care completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul va constata existența pericolului încălcării termenului rezonabil de judecare.

Alte cauze, nespecificate, pot fi suspendate printr-o încheiere a instanței de judecată. Reluarea examinării lor se va realiza din oficiu după încetarea situației excepționale și/sau în situația în care Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va dispune altfel.

Ședințele judiciare care impun desfășurarea lor cu prezență fizică se vor organiza cu limitarea numărului de participanți, reieșind din normativul 4m2 per persoană din suprafața utilă a încăperii, și vor dura nu mai mult de 60 minute. În acest context, completurile vor stabili termenele de judecată pentru atâtea cauze, încât să asigure respectarea acestor normative.

În condițiile legii, inclusiv dacă parametrii tehnici ai instanței și numărul participanților la proces permit, organizarea ședinței pentru dosarele ce se vor examina cu precădere conform dispoziției CSE se va realiza și prin videoconferință.

Pe perioada stării de urgență, cauzele contravenționale în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național și care vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale se vor examina în conformitate cu reglementările Dispoziției nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.