Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat, recent, delegarea judecătorilor înscriși la cursurile de formare continuă organizate de Institutul Național al Justiției. O decizie în acest sens a fost publicată, recent, pe pagina web a instituției.

Planul calendaristic de formare continuă a judecătorilor pentru semestrul II prevede desfăşurarea seminarelor, cursurilor de instruire, meselor rotunde şi atelierelor de lucru cu tematicile:

 • nediscriminare și egalitate;
 • standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, tratamentului inuman sau degradant;
 • standarde internaționale în vederea protecției dreptului la un proces echitabil;
 • garanții de bază în protecția drepturilor persoanelor aflate în detenție și în instituțiile rezidențiale;
 • investigația sub acoperire și provocarea prin prisma CEDO și practica CtEDO;
 • evoluțiile recente ale jurisprudenței CEDO;
 • dreptul civil: novațiile aduse prin Legea privind modernizarea Codului civil;
 • clauzele abuzive în lumina modificărilor survenite la Codul civil;
 • mijloacele civile ale creditorului în caz de neexecutare a obligațiilor;
 • succesiunea testamentară și legală;
 • particularitățile examinării litigiilor ce vizează examinarea contractelor încheiate prin mijloace electronice;
 • procedura de examinare a contestațiilor și a propriilor în cadrul procesului de insolvabilitate;
 • novaţiile aduse prin modificările Codului de Procedură Civilă;
 • particularitățile examinării acțiunilor civile de reparare de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea sau executarea în termeni rezonabili a hotărârilor judecătorești;
 • particularitățile examinării pricinilor civile privind aplicarea măsurilor de ocrotire față de persoanele fizice adulte;
 • dizolvarea și lichidarea persoanei juridice;
 • particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor legate de trafic de persoane și elemente corporale;
 • validarea raportului de expertiză în procesul judiciar;
 • investigarea şi judecarea infracţiunii de escrocherie şi delapidare;
 • particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor în domeniul transportului;
 • particularităţile instrumentării şi judecării cauzelor penale de contrabandă şi crimă organizată;
 • judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art. 3641 CPP);
 • încasarea, repartizarea cheltuielilor judiciare în procesul penal;
 • particularități de dispunere a expertizei judiciare;
 • practica judiciară privind examinarea cauzelor legate de violență în familie;
 • investigarea şi judecarea infracţiunilor privind viaţa sexuală;
 • examinarea cauzelor privind traficul de ființe umane și infracțiunilor conexe;
 • practica aplicării legislației electorale la alegerile prezidențiale;
 • soluționarea litigiilor electorale și baza instrumentelor Consiliului Europei și jurisprudența CEDO;
 • admisibilitatea probelor, corelația dintre drepturile omului și procedurile legale la urmărirea penală și judecarea cauzei;
 • principiul sentinței echitabile și reintegrarea condamnaților în temeiul Legii cu privire la probațiune;
 • managementul timpului şi al calităţii serviciilor judiciare;
 • utilizarea tehnologiilor informaţionale şi gestionarea electronică adosarelor. Tehnologii informaționale în ajutorul judecătorului;
 • etica și deontologia judecătorilor;
 • disciplina şi responsabilitatea judecătorilor;
 • relaţii cu mass-media, crearea strategiilor de comunicare;
 • managementul conduitei etice și profesionale şi gestionarea conflictelor;
 • răspunderea disciplinară a procurorului;
 • protecţia proprietăţii intelectuale: limita drepturilor exclusive și statutul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală;
 • valorificarea obiectelor de proprietate intelectuală. Soluţionarea extrajudiciară a conflictelor în domeniul proprietăţii intelectuale;
 • evaluarea de mediu - aplicabilitatea practică, efectele juridice;
 • sistemul de autorizare de mediu si particularitățile acestuia;
 • sistemul de mediu: efectele juridice ale acestui sistem;
 • jurisprudența CtEDO în domeniul mediului ambian;
 • particularitățile examinării litigiilor în sectorul energetic;
 • drept administrativ: reglementările noului Cod administrativ;
 • procedura de examinare a acțiunilor în contencios administrativ;
 • drepturile victimelor în contextul Legii nr. 137 privind reabilitarea și compensarea victimelor infracțiunilor;
 • metodele de prevenire a comportamentului corupţional;
 • problematica calificării unor infracțiuni economice, de corupție și conexe, corupţia electorală;
 • particularitățile investigării și judecării unor categorii de infracţiuni economice, spălării banilor și finanțării terorismului;
 • particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de corupţie și a celor conexe;
 • recuperarea veniturilor dobândite din activități infracționale;
 • metodici și tactici de identificare, investigare și judecare a infracțiunilor săvârșite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaționale;
 • particularitățile urmăririi penale și judecării cauzelor privind infracțiunile în domeniului informaticii şi telecomunicaţiilor;
 • criminalitatea informatică, crima organizată, infracțiunile economice și alte categorii de infracțiuni: aspecte relaționale;
 • actele procesuale de dispoziție ale judecătorului de instrucție în faza de urmărire penală;
 • procedura de examinare a demersurilor procurorului cu privire la măsurile speciale de investigație;
 • procedura examinării plângerilor împotriva actelor organului de urmărire penală;
 • măsurile preventive. Probatoriul util pentru asigurarea controlului judiciar;
 • măsurile preventive. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare;
 • considerații practice privind procesul contravențional;
 • specificul procesului contravențional și realizarea calificării contravenționale;
 • noi reglementări în procesul contravențional;
 • desfășurarea activității speciale de investigație în cadrul procesului penal;
 • specificul activității speciale de investigație la cercetarea infracțiunilor din domeniul informaticii;
 • asigurarea admisibilității rezultatelor activității speciale de investigații;
 • comunicarea interpersonală;
 • inteligența emoțională;
 • limbajul nonverbal și paraverbal;
 • managementul conflictelor și comunicarea nonviolentă;
 • dezvoltare personală și elemente de programare neuro-lingvistică;
 • biomedicina și drepturile omului, protecția grupurilor vulnerabile;
 • stresul profesional, somatizarea, recuperare;
 • sănătatea mintală și maladiile mintale;
 • responsabilitatea medicală (Malpraxisul medical) Particularități în protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • particularitățile aplicării cadrului legal național privind protecția mediului înconjurător;
 • engleza juridică;
 • aspecte psihologice ale Burnout. Strategii pentru prevenirea epuizării profesionale;
 • distorsiunea adevărului ca sursă indirectă ale erorii judiciare. Mijloace psihologice de detectare a comportamentului simulat în procesul judiciar;
 • particularitățile psihologice ale subiecților procesului judiciar.