Eliberarea documentelor permisive în construcție de către primăriile mun. Chișinău, Bălți și Edineț se desfășoară cu multiple încălcări arată Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție prezentat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova la 17 iulie.

Procesul de eliberare a documentelor permisive în domeniul construcțiilor se efectuează în baza documentației de urbanism şi de amenajare a teritoriului. Însă, potrivit auditorilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) nu a îndeplinit prevederile stabilite în Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localități pentru anii 2013-2016 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 493 din 04.07.2013, iar lipsa documentației de urbanism și amenajare a teritoriului reprezintă o piedică majoră în dezvoltarea localităților și a țării.

De asemenea, potrivit Curții de Conturi, MEI nu deține o informație actualizată și veridică asupra asigurării localităților cu documentație de urbanism la situația actuală, fiind prezentată auditului informația deținută la situația din anul 2010. Până la situația din 21.02.2020, cadrul legal prevedea că, în lipsa documentației de urbanism şi de amenajare a teritoriului, emitentul este obligat să elaboreze, prin intermediul serviciilor sale abilitate, o schemă de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare, care, fiind avizată de către arhitectul-șef și organele supravegherii de stat va servi drept temei pentru elaborarea şi emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare.

În rezultatul modificărilor efectuate la art. 4 din Legea nr.163/2010, alin. (1) se prevede expres că certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului. Astfel, localitățile care nu dețin documentație de urbanism și de amenajare a teritoriului, în prezent nu pot elibera documente permisive în construcție, iar procesul de eliberare a documentelor permisive de către AAPL de nivelul II a fost stopat.

Referitor la Planurile urbanistice generale (PUG) actuale ale mun. Chișinău, Bălți și Edineț, auditul denotă că acestea sunt depășite, deoarece conțin informații neveridice, fiind necesară reexaminarea și modificarea acestora pentru a fi adaptate noilor condiții economice, sociale și tehnice, iar eliberarea documentelor permisive, de către AAPL vizate, nu se execută în concordanță cu planurile urbanistice și de amenajare a teritoriului aprobate.

PUG și RLUMC al mun. Chișinău au fost schițate pe baza planurilor din 1978 reieșind din niște prognoze demografice învechite, fără o viziune culturală clară a conservării patrimoniului sau a dezvoltării turismului.

Din motivul neajustării PUG la situația actuală, de către Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a mun. Chișinău (DGAURF), cea mai des folosită metodă pentru ocolirea prevederilor planurilor de dezvoltare urbană este elaborarea și aprobarea în Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a modificărilor la Regulamentul Local de Urbanism a mun. Chișinău (RLUMC) sau elaborarea unui plan de detaliu, care permit derogarea de la PUG (schimbarea codului zonei), legalizând modificările de care are nevoie solicitantul pentru construcția obiectului dorit: limitele zonării, destinația terenului, codul zonei, regimul de înălțime.

Auditul a constatat 5 cazuri de schimbare a zonei urbanistice a terenului în scopul efectuării construcției unor blocuri locative multietajate.

PUG actual al mun. Bălți elaborat în anul 2002 și aprobat în anul 2005, la fel este unul depășit, fiind nevoie de reexaminarea şi modificarea acestuia pentru a fi adaptat noilor condiții economice, sociale şi tehnice. PUG al mun. Edineț a fost elaborat în anul 1980 și nu a fost actualizat până în prezent. Valabilitatea lui constituind 30 ani de la data adoptării și nu corespunde situației actuale de dezvoltare a municipiului, iar construcția imobilelor se efectuează în mod haotic.

Procesul de elaborare și emitere a documentelor permisive în construcții în perioada 2018-2019 a fost executat de către Primăriile mun. Chișinău, Bălți și Edineț cu abateri de la actele normative în vigoare, ceea ce în rezultat a afectat patrimoniul public al AAPL, cât și siguranța cetățenilor beneficiari ai construcțiilor edificate.

Primăria municipiului Chișinău nu a aplicat în totalitate prevederile legale în perioada 2018-2019 pentru a identifica și sancționa persoanele responsabile de edificarea construcțiilor neautorizate pe teritoriul municipiului. În acest sens, în mun. Chișinău, de către agenții constatatori au fost încheiate 113 procese-verbale de contravenție pentru edificarea construcțiilor neautorizate, dintre care în 93 de cazuri sau la nivel de 83% a fost solicitată în instanța de judecată demolarea construcțiilor neautorizate, în 14 cazuri sau 12% a fost solicitată sistarea construcțiilor, iar în 6 cazuri sau 5% nu a fost cerută nici o măsură de siguranță.

În mun. Bălți, din 51 de procese-verbale întocmite pentru efectuarea unor construcții neautorizate de către agentul constatator, doar la 3 din ele s-a solicitat instanței de judecată demolarea construcției neautorizate. În celelalte cazuri, această măsură de siguranță nu a fost solicitată, iar instanțele de judecată au hotărât doar aplicarea unor amenzi contravenționale.

Atribuțiile Agenției pentru Supraveghere Tehnică în perioada 2018-2019 în vederea monitorizării și supravegherii conformității eliberării de către AAPL a documentelor permisive în construcție, precum și a executării lor de către agenții economici, nu au fost executate în măsură deplină. Astfel, în perioada supusă auditului, de către AST au fost efectuate 8 controale ale documentelor permisive eliberate de către AAPL din mun. Chișinău, în toate cazurile fiind constatate abateri la emiterea lor, în rezultat fiind revocate de către Primăria municipiului Chișinău 3 autorizații de construire. De asemenea, pe parcursul anilor 2018-2019, AST nu a planificat și respectiv nu a efectuat controale la AAPL din mun. Bălți și Edineț privind conformitatea eliberării documentelor permisive.

La Primăria municipiului Chișinău și Primăria municipiului Edineț lipsește mecanismul de monitorizare și control asupra construcțiilor nefinalizate, inclusiv a celor cu un grad de finisare mai mare de 50% și cu un termen mai mare de 3 ani de la începutul lucrărilor, fapt care generează riscuri privind plenitudinea încasării veniturilor la bugetul local de la plata impozitului pe bunurile imobiliare, în special de la persoanele juridice.

Misiunea de audit, verificând conformitatea eliberării documentelor permisive în construcție de către primăriile mun. Chișinău, Bălți și Edineț, a concluzionat că acest proces s-a desfășurat cu nerespectarea prevederilor legale, ceea ce în rezultat afectează interesele administrației publice locale, ale coproprietarilor de imobile, terenuri, cât și siguranța cetățenilor beneficiari de construcțiile executate.

Mai multe detalii sunt disponibile aici.