Ordinul Ministerului Finanțelor “cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale” a fost modificat prin Ordinul Ministerului Finanțelor.

Astfel, la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare prin intermediul sistemului electronic SIA “RSAP” (MTender) autoritățile contractante urmează să realizeze următoarele activități:

Elaborarea invitației de participare la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, care va include cel puțin informația minimă prevăzută la pct. 126 a Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat din Hotărârea Guvernului nr. 668 din 27.05.2016 și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către autoritatea contractantă.

Expedierea invitației la negociere către potențialii participanți în vederea depunerii ofertelor preliminare, prin mijloace de comunicare selectate de aceasta. Se va stabili un termen minim rezonabil între data transmiterii invitației la negociere și data-limită de depunere a acestora. Acest termen va fi corelat cu gradul de complexitate al contractului și va fi unul suficient pentru a permite candidaților elaborarea ofertei.

Derularea consultărilor și negocierea clauzelor contractuale, inclusiv a prețului cu candidatul/candidații selectat/selectați.

Adoptarea și transmiterea deciziei de atribuire a contractului (format word și pdf), sau, după caz, de anulare a procedurii, cu expunerea argumentelor corespunzătoare la adresa de e-mail: bap@tender.gov.md.

Publicarea în SIA ”RSAP” (MTender), la rubrica ”documentele procedurii de achiziție” a tuturor documentelor aferente procedurii de atribuire a contractului de achiziție, după cum urmează:

  • invitația la negociere, și după caz, alte documente întocmite de către autoritatea contractantă;
  • decizia de atribuire, semnată de către membrii grupului de lucru pentru achiziții;
  • orice alte documente aferente procesului de atribuire a contractului de achiziție publică.

Publicarea în cadrul SIA ”RSAP” (MTender) a contractului de achiziție publică semnat. Contractul de achiziție publică poate fi:

  • întocmit pe suport de hârtie: semnat, scanat și prezentat spre înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor pe suport de hârtie; sau
  • întocmit prin intermediul SIA”,RSAP” (MTender): semnat cu semnătură electronică și transmis către trezorerie spre înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor prin intermediul SIA ”RSAP” (MTender).

Întocmirea dării de seamă, conform formularului-tip și transmiterea acesteia în format word și pdf la adresa de e-mail: bap@tender.gov.md.