Decanului Baroului Chișinău, Popescu Dorin, a venit cu o adresare către membrii Uniunii Avocaților, avocații înscriși în Lista Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău. Asta după ce președintele UAM a acuzat membrii Consiliului Uniunii Avocaților din Moldova de uzurparea puterii decizionale și adoptarea unor decizii ilegale, votate la pachet. 

Mai jos redăm adresarea Decanului Baroului Chișinău:

”Stimați Colegi, mă adresez domniilor voastre, în temeiul art. 50 alin. (2) lit. a), b) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, în conformitate cu care Decanul asigură organizarea activităţii avocaţilor din circumscripţie prin coordonare cu organele Uniunii Avocaţilor, reprezintă Baroul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. 

Stimați colegi, am depus efort să nu mă implic în polemicele care dezorganizează breasla, însă este necesar ca breasla să rămână consolidată or, sunt sigur că o sigură persoană, fie ea și organ unipersonal de conducere al UAM nu poate dezbina breasla chiar și prin manipulări de opinie, chiar și prin minciuni, chiar și prin interpretare a legii, într-o manieră în care un student la facultate ar primi nota negativă. 

Prin urmare, nu pot să stau într-o parte și să tac în timp ce sunt înjosiți și denigrați colegii – avocați delegați de Baroul avocaților din Circumscripția Curții de Apel Chișinău, colegii avocați Decanii Barourilor Comrat și Cahul și, implicit, fiind manipulați într-un mod deosebit de obraznic toți avocații membri ai UAM, care au votat și și-au delegat reprezentanții în organele de conducere a UAM. Cel mai grav este că aceasta o face însuși Președintele UAM, care se pare că urăște cu tot dinadinsul această profesie și toți colegii avocați care au opinie, verticalitate și dragoste față de profesia de avocat.  

Înțeleg gândurile colegilor care s-au expus cu privire la această adresare rușinoasă. 

Vă asigur că respect dreptul la opinie a fiecărui din noi și o accept ca atare, dar nu vreau să las ca minciuna, aroganța, invidia și grandomania să primeze în formarea opiniei avocaților cu referire la anumite probleme. 

Știți bine proverbul ”hoțul strigă hoții”. Din păcate, cam așa se întâmplă și cu această adresare a Președintelui UAM, când persoana care strigă că în avocatură este criză, însăși ea creează premise pentru existența unei crize și se pare că își dorește mult să existe cu adevărat această criză or, cum vedem cu toții, nu întreprinde nimic ca această criză, dacă consideră că ea există, să nu mai fie, să fie eliminată. 

Avem doar jalobe în această adresare, care miroase a ”донос” făcut în perioada stalinistă, după care oamenii erau fie executați, fie deportați, iertată să-mi fie comparația, dar alte cuvinte nu am.   

Voi analiza unele afirmații, alegații, prin care sunt manipulați avocații dar și opinia publică, aducând contraargumente. 

  • Cu referire la: ”...în Uniunea Avocaților are loc uzurparea puterii decizionale și adoptarea unor decizii ilegale, votate, la pachet, de către membrii Consiliului Uniunii Avocaților, delegați din partea Baroului Chișinău”.

Vreau să informez persoana care pretinde că este Președintele UAM că, potrivit DEX-ului, uzurpare, înseamnă însușire a unui drept, a unui bun etc. prin violență sau prin fraudă. Dobândire ilegală. 

Având în vedere că persoanele indicate în adresare sunt membrii CoUAM, delegați legitim prin vot liber exprimat de către peste 800 avocații Baroului Chișinău, Legea 1260/2002 cu privire la avocatură prevede: 

Art. 34 alin. (3) Organele de conducere colegiale adoptă hotărâri prin vot deschis.  Deliberările şi votul constituie secret profesional. Totodată hotărârile se adoptă conform ordinii de zi a ședinței, la fel aprobatră de CoUAM. 

Art. 36 alin. (1) Consiliul Uniunii Avocaţilor este organul reprezentativ şi deliberativ al avocaţilor din ţară şi asigură activitatea permanentă a Uniunii Avocaţilor. 

(6) Consiliul Uniunii Avocaţilor adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor.

Art. 39 lit. b) Consiliul Uniunii Avocaţilor soluţionează, în perioada dintre sesiunile Congresului, problemele privind exercitarea profesiei de avocat, cu excepţia celor date în competenţa Congresului. 

Însăși Legea 1260/2002 cu privire la avocatură stabilește dreptul membrilor CoUAM de a adopta hotărâri în limitele competenței prevăzute de lege, competență, care urmează a fi interpretată în spiritul Legii 1260/2002 cu privire la avocatură și în sensul corespunderii scopurilor stabilite de lege. 

În așa mod, vedem că persoanele vizate în adresare nu au însușit careva drepturi or, dreptul de a vota/adopta hotărâri pe chestiunile incluse în ordinea de zi, care se publică din timp, le sunt acordate prin lege. Deci NU există uzurpare. Prin urmare afirmația că ”în Uniunea Avocaților are loc uzurparea puterii decizionale și adoptarea unor decizii ilegale, votate, la pachet, de către membrii Consiliului Uniunii Avocaților, delegați din partea Baroului Chișinău”, în opinia mea, este una FALSĂ, MINCINOASĂ.

Este grav când un Președinte de UAM califică ordinea de zi a organului suprem al UAM între Congrese drept ”la pachet”, atât timp cât nimeni nu a avut obiecții la chestiunile incluse în ordinea de zi, până la ședința CoUAM. 

  • Cu referire la: ”La 30 octombrie 2020 Consiliul Uniunii Avocaților a adoptat hotărârea, prin care a prelungit contractul individual de muncă între UA din RM și dna Romaniuc Mariana în funcția de Secretar General al UA…Deși mandatul acesteia va înceta de drept la 01.01.2021, prelungirea contractului individual de muncă a doamnei Secretar General a fost decisă contrar cadrului normativ, fără să fie asigurată transparența, fără să fie organizată o procedură de concurs…

În primul-rând, afirmând că hotărârea CoUAM, de prelungire a contractului individual de muncă între UAM și dna Romaniuc Mariana în funcția de Secretar General al UA, a fost adoptată contrar cadrului normativ, autorul NU indică care norme de drept au fost încălcate. În al doilea rând, Secretarul General al UAM, dna Mariana Romaniuc, a fost angajată în funcția de SG în bază de concurs, valabil și astăzi. Deci nu se poate afirma ca dânsa este angajată fără concurs. 

În al treilea rând, conform art. 41 alin. (2) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, Secretarul General este angajat în funcţie de către Consiliul Uniunii Avocaţilor, în bază de concurs, pentru un termen de 5 ani, ce poate fi prelungit o singură data. Conform aceleași norme, formulate în limba rusă, pentru ca să fie clar pentru toți - Генеральный секретарь принимается на работу Советом Союза адвокатов на конкурсной основе на пятилетний срок с правом последующего однократного продления договора на тот же срок. 

În așa mod, CoUAM are competența și dreptul să prelungească termenul contractului individual de muncă o singură dată persoanei angajate în funcția de Secretar General al UA, fără organizarea concursului. Concursul pentru funcția de SG, putea fi organizat doar în cazul în care actualului SG nu i se prelungea contractul individual de muncă.  

Deci, nu poate fi vorba despre uzurpare în cazul dat. Prin urmare, și în acest aspect, afirmația precum că ”în Uniunea Avocaților are loc uzurparea puterii decizionale și adoptarea unor decizii ilegale, votate, la pachet, de către membrii Consiliului Uniunii Avocaților, delegați din partea Baroului Chișinău”, în opinia mea, este una FALSĂ, MINCINOASĂ.  

  • Cu referire la: ”Încă un motiv de ilegalitate este că, Consiliul Uniunii Avocaților, odată cu  încheierea mandatului SG Mariana Romaniuc, nu i-a cerut Secretarului General un Raport de activitate pentru perioada exercitării mandatului precedent, atât în perioada 1 ianuarie – 29 decembrie 2016 (până la exercitarea dreptului la concediul de maternitate), cât și de la reluarea mandatului până la încetarea acestuia, pentru a-i aprecia prestația dnei Romaniuc Mariana și existența premizelor pentru prelungirea contractului cu un nou mandat de 5 ani…”. 

În conformitate cu art. 39 lit. b) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, Consiliul Uniunii Avocaţilor soluţionează, în perioada dintre sesiunile Congresului, problemele privind exercitarea profesiei de avocat, cu excepţia celor date în competenţa Congresului. 

Conform art. 37 lit. g) din Legea 1260/2002, anume Congresul audiază şi aprobă rapoartele anuale privind activitatea Consiliului, secretarului general şi a comisiilor Uniunii Avocaţilor. Conform art. 41 alin. (5) lit. e), Secretarul general prezintă Congresului raportul privind executarea anuală a bugetului Uniunii Avocaţilor. 

Prin urmare, CoUAM NU are nici competența și nici dreptul de a cere Secretarului General raportul privind executarea anuală a bugetului Uniunii Avocaţilor, care de fapt, cuprinde întreaga activitate a SG.

Cu toate acestea, dacă urmăriți activitatea CoUAM, atunci observați că pe ordinea de zi a ședințelor CoUAM sunt raportate mai multe chestiuni ce țin de activitatea SG. În același timp, Secretarul General Mariana Romaniuc este o persoană receptivă, permanent  raportează în cadrul ședințelor CoUAM, dar și la solicitare, despre starea de lucruri și chestiunile ce vizează activitatea SG și starea de lucruri în UAM în general. Important este că ea respectă întocmai cadrul legal, încât conducerea unipersonală a UAM nu poate să-și subordoneze această persoană și să o oblige să execute și indicațiile sale. De aceea, această persoană pentru cineva nu este comodă, anume din acest motiv, în opinia mea, autorul adresării ILEGAL refuză să semneze Hotărârea CoUAM, prin care Marianei Romaniuc i-a fost  prelungit pe un nou termen contractul individual de muncă.

  • Cu referire la: ”La 27 noiembrie 2020 hotărârile ilegale și arbitrare ale Consiliul Uniunii Avocaților au continuat, când, în pofida faptului că potrivit art. 171 alin. (5) din Codul Administrativ, am constatat că ședința Consiliului nu este deliberativă și am declarat ședința închisă, Consiliul a hotărât ”să constate continuă ședința Consiliului”.

În opinia mea, ședința CoUAM din 27.1.2020, a fost închisă de Președintele UAM ILEGAL, în mod abuziv. În acest sens deja m-am expus anterior pe problema dată. La fel și dl Gh. Malic cu lux de amănunte a explicat legea. Mă întreb, ce minte/gândire trebuie să ai ca să constați că ședința nu este deliberativă, în prezența a 11 membri ai CoUAM din 14 și fără a pune chestiunea dată pe ordinea de zi și fără a o supune dezbaterilor în cadrul ședinței CoUAM? Nu pot înțelege. 

Chiar dacă a fost contestată decizia Decanului Baroului Chișinău de convocare și desfășurare a AG a Baroului, ea deja s-a consumat, or AG deja a avut loc deja. Chiar dacă cineva a contestat Hotărârea AG a Baroului prin care au fost aleși Membrii CoUAM delegați de Barou, atunci această hotărâre deja s-a consumat, s-a executat, din momentul participării membrilor aleși la prima Ședința a CoUAM, adică deja ea și-a produs efectele. Cum poate fi realizată suspendarea executării unui act executat deja?

Spuneți-mi în ce mod și în ce temei, cineva care nu este autoritate publică competentă sau instanță de judecată, poate să constate că membrii CoUAM sunt suspendați de drept, în lipsa deciziei autorității publice sau a instanței de judecată? Mai cu seamă că în acea zi în ordinea de zi era și examinarea chestiunii acelei cereri prealabile, prin care ilegal s-a motivat încercarea de a închide ședința CoUAM.

Prin urmare, președintele, în opinia mea, cu rea-intenție a încercat să închidă ședința CoUAM și să priveze ilegal membrii CoUAM de dreptul de ași exercita drepturile și atribuțiile prevăzute de lege în cadrul organului colegial.    

Mai mult decât atât norma prevăzută la art. 171 alin. (4) CA spune că actele administrative individuale sunt executorii din momentul survenirii obligativității lor, cu excepția cazului când executarea lor este suspendată prin decizia autorității publice sau prin act judecătoresc de dispoziție. Dacă se depune o cerere de suspendare a executării actului administrativ individual, acesta poate fi executat doar după soluționarea cererii respective. Deci nu poate să nu poată fi executat un act deja executat. Mai mult. art. 171 este o normă generală, în raport cu norma de la art. 172 alin. (1), care stabilește că daca un act administrativ individual defavorabil este contestat cu cerere prealabilă, autoritatea publică, din oficiu sau la cererea persoanei afectate, poate suspenda executarea lui până la finalizarea procedurii prealabile. În acest sens decizia Decanului de convocare și desfășurare a AG a Baroului, nu este un act administrativ, iar Hotărârea AG a Baroului prin care au fost aleși Membrii CoUAM delegați de Barou, nu este un act individual defavorabil.  

  • Cu referire la: ”În acest scop, Consiliul a modificat și a completat în mod arbitrar Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii Avocaților. Art. 28 alin. (4 ) a fost modificat în următoarea redacție: ”Consiliul Uniunii Avocaților adoptă hotărâri cu majoritatea simplă de voturi, care reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.” Potrivit acestei norme, Consiliul a decis ca hotărârile acestuia să poată fi adoptate și cu 5 voturi, reieșind dintr-o matematică simplă, ceea ce este o uzurpare a puterii în Uniunea Avocaților”. 

Această afirmație, în opinia mea, este una FALSĂ, MINCINOASĂ. Astfel, conform art. 36 alin. (6) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, Consiliul Uniunii Avocaţilor adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor. Deci, este evident că legea nu stabilește despre ce fel de majoritate este vorba: despre una absolută, sau despre una simplă.

În acest sens, în conformitate cu art. 135 alin. (5) CA, dacă pentru emiterea unui act administrativ individual de către un organ colegial legea nu prevede în mod expres majoritatea necesară, se aplică regula majorității simple. Deși considerăm că actele emise de CoUAM care nu au efect în exterior, nu sunt acte administrative, era necesar să facem claritate în Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii Avocaților și să stabilim cum se adoptă hotărârile CoUAM. Apropo, la data de 27.11.2020, toate hotărârile au fost adoptate cu majoritate absolută de voturi. 

Am reiterat colegilor că este necesar să participe la ședințe și să nu le boicoteze și atunci permanent vom avea majoritate absolută. Veniți la ședințe și totul va fi bine. Prin urmare, poartă un caracter aberant fals și mincinos și afirmația precum că: ”…prin ”Hotărârea” din 27 noiembrie 2020 au fost scoase toate limitele reprezentativității avocaților, încât, votul mai multor membri ai Consiliului în procesul decizional nu va mai conta, deoarece, deciziile pot fi luate de un grup de membri, care și-au asigurat această colaborare reciprocă de interes propriu”.

În primul rând aș recomanda autorului acestei afirmații să îndemne în calitatea sa de lider să îndemne toți membrii CoUAM să participe la ședințe. În al doilea rând, recomand autorului adresării să facă cunoștință cu art. 39 din Legea 1260/2020 cu privire la avocatură și să vadă ce competențe are CoUAM, de unde ușor putem observa că aceste competențe se referă exclusiv la problemele privind exercitarea profesiei de avocat. Nici într-un mod nu poate fi vorba despre careva interes propriu, dar fiecare gândește în măsura stricăciunii sale. Or, despre ce interes propriu poate fi vorba atunci când CoUA adoptă hotărâre cu privire la aprobarea contractelor de stagiu, cu privire la încetarea sau suspendarea activității de avocat, cu privire la instruirea avocaților, cu privire la acordarea ajutorului material, cu privire la desemnarea reprezentanților în CNAJGS etc. Deci, orice hotărâre a CoUAM, se referă la exercitarea profesiei de avocat și la avocați, avocați stagiari, dar nu la interese proprii. Și de ce mă rog pentru a adopta anumite soluții de interes pentru avocați, iar unii colegi, membri ai CoUAM din motive obiective, sau chiar subiective nu participă la ședințe, trebuie să fie blocată activitatea CoUAM, că nu avem majoritate absolută?

  • Cu referire la: ”Mai mult ca atât, proiectul de lege a fost aprobat de către Consiliu cu depășirea competenței. Art. 37 lit. b) din Legea nr. 1260 impune elaborarea propunerilor pentru perfecționarea legislației competenței exclusive a Congresului UA.” 

Această afirmație, în opinia mea, la fel este una FALSĂ, MINCINOASĂ. În acest sens, doresc să Vă comunic un secret pe care poate nu l-ați cunoscut până acum și anume, secretul constă faptul că Legea 1260 cu privire la avocatură dar și alte legi, nu interzic CoUAM dar și oricărui avocat membru UAM, oricărui cetățean al acestei țări, să elaboreze propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei. 

  • Cu referire la: ”Alte prevederi abuzive au fost adoptate de Consiliu în art. 261 din Regulament cu referire la transparența Consiliului și acestea sunt următoarele: Avocații, avocații stagiari pot participa la ședințele Consiliului, dacă sunt invitați, altfel accesul este interzis”. 

Vă comunic despre faptul că orice avocat trebuie să-și cunoască drepturile. Astfel, conform art. 53 alin. (8) lit. b), c) din Legea 1260/2020 cu privire la avocatură, în cadrul organelor de autoadministrare ale avocaţilor, avocatul este în drept:

b) să prezinte organelor de autoadministrare ale avocaţilor spre examinare demersuri referitor la activitatea acestora, să înainteze propuneri referitor la îmbunătăţirea condiţiilor pentru exercitarea profesiei sale şi să participe la examinarea lor;

c) să participe personal la şedinţele organelor de autoadministrare ale avocaţilor în cazurile când se examinează activitatea sau comportamentul său;

Prin urmare, completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Avocaților cu norma că: ”Avocații, avocații stagiari pot participa la ședințele Consiliului, dacă sunt invitați, altfel accesul este interzis” este în acord cu prevederile  art. 53 alin. (8) lit. b), c) din Legea 1260/2020 cu privire la avocatură, or,  în ultimul timp, anumite persoane – avocați, avocați stagiari, dar și persoane care nu au nimic cu avocatură, sunt ferm convinse că prin tolerarea admisă de conducerea UAM, dau buzna la ședințele CoUAM, perturbează activitatea CoUAM și prin comportamentul lor nu permit membrilor CoUAM să-și exercite atribuțiile. Au fost cazuri, când a fost invitată poliția, sau membrii CoUAM erau nevoiți să meargă în alte încăperi să lucreze. 

Totodată nu a fost nici un caz când un avocat, avocat stagiar, care a vrut să prezinte organelor de autoadministrare ale avocaţilor spre examinare demersuri referitor la activitatea acestora, să înainteze propuneri referitor la îmbunătăţirea condiţiilor pentru exercitarea profesiei sale, sau când se examinează activitatea sau comportamentul său să nu fie invitat în ședința CoUAM sau să NU fie ascultat, sau să i se îngrădească dreptul de participare la examinarea chestiunilor propuse de acesta sau care țin de examinarea activității sale sau a comportamentul său.  

Stimați Colegi, Nu vă lăsați manipulați de adresări controversate, gândiți liber democratic. Cultul personalității de mult nu mai există. Sau poate nu...”