Decanul Baroului Chișinău, Dorin Popescu, condamnă, din numele tuturor avocaților care fac parte din Barou, imixtiunea nejustificată a procurorului desemnat de CSP pe cazul Stoianoglo, în exercitarea profesiei de avocat de către avocații admiși în calitate de apărători în prezenta cauză penală. Potrivit unei declarații publicate de către Dorin Popescu, avocatului lui Alexandru Stoianoglo nu i s-a acordat dreptul garantat de lege și de Constituție la întrevedere cu clientul său, în condiţii confidenţiale.

Procurorul desemnat a motivat următoarele: ”Întradevăr este un drept fundamental, dar pe lângă faptul că există riscul ca persoana să se eschiveze de la urmărirea penală, aceasta este reținută. Trebuie să ne asigurăm că persoanei să nu-i fie transmise careva obiecte interzise, el să transmită careva obiecte. S-a permis o întrevedere, însă cu prezența unei persoane care asigură paza dumnealui. Se încearcă distorsionarea opiniei publice”.

Potrivit decanului Baroului Chișinău, prin această motivare a imixtiunii în exercitarea profesiei de avocat, organul procuraturii a admis nejustificat PREZUMȚIA VINOVĂȚIEI a tuturor avocaților din Republica Moldova, că ei ar putea transmite obiecte interzise clienților lor și că ar putea să contribuie la eschivarea clientului lor de la urmărirea penală.

”Astfel, prin imixtiune în exercitarea profesiei de avocat, fără careva temeiuri justificative, a fost dată o lovitură întregii Bresle a avocaților din Republica Moldova și A FOST ÎNGROPAT DEFINITIV STATUL DE DREPT. Or, nici o normă legală, nu admite careva excepție la exercitarea dreptului la apărare a persoanei urmărite penal, la fel, cum nu este prevăzută de lege, nici o excepție care să stabilească posibilitatea imixtiunii în exercitarea profesiei de avocat în condițiile legii”, a precizat Dorin Popescu.

Mai mult, Dorin Popescu a precizat că imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat, încălcarea drepturilor avocatului, dar și a dreptului la apărare, garantate de Constituția Republicii Moldova, alimentează neîncrederea avocaților în garanțiile de stat acordate profesiei și diminuează credința cetățeanului în rostul și eficiența instituției avocaturii, dar și subminează independența profesiei de avocat. Or, la caz, restrângerea dreptului la apărare și a dreptul la exercitarea profesiei de avocat, nu se încadrează în prevederile alin. (2) art. 54 din Constituția Republicii Moldova, privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

”În legătură cu aceasta, fără a cunoaște esența învinuirilor, fără a influența în careva mod desfășurarea urmăririi penale și înfăptuirea justiției, atragem atenția Conducerii Procuraturii Generale, persoanei desemnată în calitate de Ombudsman care în temeiul art. 11 lit. g) și art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea Nr. 52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)) este obligată să acționeze în situația dată, autorităților statului și a publicului larg, la faptul, după cum urmează.

Conform paragrafului 16 al Principiilor de Bază ale Rolului Avocatului, adoptate la Congresul al Optulea al Națiunilor Unite despre Prevenirea Crimei şi a Tratamentul Delincvenților, Havana (Cuba), 27 august-7 septembrie 1990, ”Guvernele sunt obligate să asigure că avocații (a) sunt capabili să își îndeplinească toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie; (b) pot să călătorească și să se consulte cu clienții în mod liber atât în țara lor, cât și în străinătate; și (c) nu vor fi supuși unor sancțiuni și nici nu vor fi amenințați cu urmărirea penală sau cu sancțiuni administrative, economice sau de altă natură pentru orice acțiune întreprinsă în conformitate cu îndatoririle și reglementările profesionale recunoscute, precum și în conformitate cu standardele și deontologia profesiei de avocat.” 

În plus, paragraful 18 al Principiilor de Bază ale Rolului Avocatului prevede că: „Avocații nu vor fi identificați cu clienții lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor.”

În conformitate cu art. 64 alin. (2), p. 4), 6) CPP, 2) Bănuitul, conform prevederilor prezentului cod, are dreptul:

4) în caz de reţinere, să primească consultaţie juridică, în condiţii confidenţiale, din partea apărătorului până la începutul primei audieri în calitate de bănuit.

6) să aibă întrevederi cu apărătorul său în condiţii confidenţiale, fără a se limita numărul şi durata lor.

În conformitate cu art. 66 alin. (2) p. 6) CPP:

(2) Învinuitul, inculpatul, conform prevederilor prezentului cod, are dreptul:

6) să aibă întrevederi cu apărătorul său în condiţii confidenţiale, fără a se limita numărul şi durata lor.

În conformitate cu art. 68 alin. (2) p. 1) CPP, apărătorul bănuitului, învinuitului, inculpatului în scopul clarificării circumstanţelor care combat învinuirea, exclud răspunderea penală a persoanei pe care o apără sau atenuează pedeapsa ori măsurile procesuale de constrângere, precum şi în scopul acordării asistenţei juridice necesare, în afară de drepturile prevăzute la alin. (1), dispune, de asemenea, de următoarele drepturi:

1) să aibă întrevederi cu bănuitul, învinuitul, inculpatul, fără a se limita numărul şi durata lor.

În conformitate cu art. 51 din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, în exercitarea profesiei sale, avocatul este independent şi se supune numai Legii, Statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocatului. Avocatul este liber în alegerea poziției sale şi nu este obligat să coordoneze această poziție cu nimeni, în afară de client.

În conformitate cu art. 52 alin. (1), (7), ( din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, se interzice imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat. Statul asigură respectarea şi protejarea libertăţii în exercitarea profesiei de avocat, fără discriminare şi fără intervenţii nejustificate din partea autorităţilor sale sau a publicului. Instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală îi asigură avocatului spaţiu pentru exercitarea atribuţiilor profesionale în incinta instituţiilor respective. Nici o autoritate publică nu poate influenţa direct sau indirect şi nu poate controla contractul dintre avocat şi client.

În conformitate cu art. 53 alin. (3), (4), (5) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură:

(3) La acordarea asistenţei juridice unei persoane reţinute, deţinute în stare de arest sau condamnate, avocatului i se asigură, la orice etapă a procesului penal sau contravențional, condiţiile necesare pentru întrevederi şi consultaţii, cu respectarea confidenţialităţii, fără a limita durata şi numărul întrevederilor şi consultaţiilor.

(4) Persoanele cu funcţie de răspundere ale organelor abilitate cu supravegherea persoanelor reţinute, deţinute în stare de arest sau condamnate sînt obligate să permită accesul liber al avocatului la clientul său în temeiul copiei de pe mandatul avocatului.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (3) şi (4) constituie o încălcare a dreptului la apărare şi atrage răspunderea stabilită de lege.

În conformitate cu art. 26 alin. (1), (4) din Constituția Republicii Moldova, dreptul la apărare este garantat. Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepseşte prin lege”, a scris decanul.

Prin expunerea acestei poziții, în numele Baroului Chișinău, Decanul Baroului Chișinău, solicită autorităților statului respectarea dreptului la apărare tuturor persoanelor urmărite penal, fără excepție, respectarea normelor și principiilor enunțate supra și neadmiterea identificării avocaților, clienților lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor de avocat și în acest sens - neadmiterea în toate situațiile fără excepție, a imixtiunii în exercitarea profesiei de avocat și implicit, respectarea drepturilor prevăzute de lege, a tuturor avocaților în general și a drepturilor avocaților – înscriși în Lista Baroului Chișinău - în special.