Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, ar putea fi eliberat din funcție dacă primește calificativul „nesatisfăcător” sau ar putea rămâne în funcție dacă va fi evaluat cu „excelent”sau ”bine”. În 4 noiembrie, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) cu solicitarea inițierii procedurii de evaluare a performanțelor Procurorului General (suspendat de drept din funcție.

Sesizarea a fost transmisă în temeiul prevederilor art. 31¹ din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

Președintele argumentează inițierea evaluării prin necesitatea consolidării încrederii cetățenilor în instituția Procuraturii, care ar fi compromisă și lipsită de rezultate sesizabile în combaterea criminalității și corupției.

În sesizare se mai menționează despre deficiențe de comunicare instituțională externă și lipsa transparenței activității Procuraturii.

Potrivit art. 311, din Legea cu privire la Procuratură, performanțele Procurorului General se evaluează de către o comisie de evaluare a performanțelor Procurorului General, constituită ad-hoc de Consiliul Superior al Procurorilor.

Evaluarea performanțelor Procurorului General se inițiază la sesizarea Președintelui Republicii sau a cel puțin 1/3 din membrii Consiliului Superior al Procurorilor și nu poate avea loc mai des decât o dată pe an.

Comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General se constituie în termen de 10 zile din momentul inițierii procedurii de evaluare. Aceasta este constituită din 5 membri, dintre care unul este propus de Președintele țării, unul de Ministerul Justiției, unul de Consiliul Superior al Magistraturii, unul de Consiliul Superior al Procurorilor și unul de Procurorul General. Faptul că nu au fost înaintate propuneri pentru componența comisiei nu împiedică constituirea acesteia dacă au fost propuși membri din partea a cel puțin 3 subiecți. Lucrările comisiei sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor indicați în actul de constituire.

Procedura de evaluare se efectuează în baza unui regulament aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor. 

În urma evaluării performanțelor Procurorului General, comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General întocmește, în termen de cel mult 30 de zile, un raport motivat prin care propune acordarea unuia dintre următoarele calificative: „excelent”, „bine”, „nesatisfăcător”. Raportul cu calificativul propus se prezintă Consiliului Superior al Procurorilor.

CSP examinează raportul comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului General, iar în rezultatul examinării, adoptă o hotărâre cu privire la acordarea unuia dintre calificativele „excelent” „bine”, „nesatisfăcător” sau, dacă consideră că evaluarea efectuată de comisie a avut loc cu încălcarea procedurii și această încălcare a avut un efect determinant asupra rezultatelor evaluării, adoptă o hotărâre de restituire a raportului pentru repetarea procedurii de evaluare a performanțelor. La repetarea procedurii de evaluare a performanțelor, comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General este obligată să ia în considerare obiecțiile formulate de Consiliul Superior al Procurorilor.

În cazul adoptării hotărârii privind acordarea calificativului „nesatisfăcător”, Consiliul Superior al Procurorilor propune Președintelui Republicii eliberarea din funcție a Procurorului General.