Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a anunțat inițierea consultărilor publice, începând cu data de 27 iulie, asupra unui proiect de Decizie privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în care nu este necesară notificarea.

Proiectul a fost elaborate în scopul excluderii notificării operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cazurile în care prelucrarea acestora nu poate aduce atingere drepturilor şi libertăților persoanelor vizate, cu condiția ca aceasta să se realizeze în conformitate cu o măsură luată care precizează limitele.

Potrivit inițiativei, notificarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova nu va fi necesară, cu excepția cazurilor privind:

  • operațiunile de prelucrare a categoriilor speciale de date cu caracter personal, de asemenea a datelor genetice, biometrice și a celor care permit localizarea geografică a persoanelor prin mijloace de comunicații electronice, inclusiv în scop de cercetare științifică;
  • operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice având ca scop evaluarea unor aspecte ale personalității, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul și altele asemenea;
  • operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice în cadrul unor sisteme de evidență având ca scop adoptarea unor decizii automate individuale în legătură cu analizarea solvabilității, a situației economic-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală a persoanelor fizice, de către entități de drept privat;
  • operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor în cadrul activităților de prospectare comercială;
  • operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal menționate la primul punct și a datelor cu caracter personal ale minorilor, colectate prin intermediul internetului sau al mesageriei electronice;
  • transmiterea datelor cu caracter personal către alte state, în afară de situațiile prevăzute la art. 32 alin. (7) şi alin. (8) al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
  • operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video.

Totodată, potrivit proiectului Deciziei, fac excepție operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de o persoană fizică, pentru nevoi personale sau familiale, dacă prin aceasta nu se încalcă drepturile subiecților datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute de art. 2 alin. (4) lit. a) al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În continuare, operatori vor fi obligați să notifice Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, prelucrările datelor cu caracter personal stabilite la pct. 1, în condițiile stabilite de Capitolul V din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012.

Dacă pe baza notificării, CNPDCP constată că prelucrarea se încadrează în una dintre situațiile enumerate mai sus, acesta dispune efectuarea unui control prealabil, în condițiile prevăzute de art. 24 din Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Proiectul prevede că excepțiile de la obligația de a notifica operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligații care îi revin potrivit dispozițiilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu precădere a celor privind asigurarea condițiilor de bază pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturilor subiecților de date cu caracter personal, precum şi a confidențialității şi securității datelor.

Opiniile pe marginea proiectului de Decizie pot fi expediate până la 10 august.