Consiliul Uniunii Avocaților consideră că este prea riscant ca Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii cu privire la avocatură să fie întors Parlamentului de către Președinte. Într-o declarație publicată pe pagina oficială a Uniunii se spune că nici președintele UAM, Emanoil Ploșnița, și nici directorul Centrului de Instruire a Avocaților, Viorica Grecu nu au evaluat care ar fi impactul restituirii către Parlament a acestui proiect de lege, care ”riscă să adune praful de pe polițe mult timp înainte, fără a avea nici o certitudine că în Parlamentul Republicii Moldova se vor identifica suficiente voturi pentru promovarea unui proiect elaborat de avocați și pentru avocați”.

Vedeți mai jos declarația integrală:

”Având în vedere Declarația din 2 iunie 2021 semnată de către Președintele Uniunii Avocaților din Moldova, Domnul Ploșnița Emanoil, publicată pe pagina sa de Facebook prin care solicită Președintelui Republicii Moldova, Doamna Maia Sandu să nu promulge Legea privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură și acuză Consiliul Uniunii Avocaților de imixtiune inadmisibilă în activitatea Centrului de Instruire a Avocaților, subsemnații, membri ai Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova, folosindu-ne de dreptul la replică, venim cu următoarele precizări.

Cu referire la Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, aprobat în lectură finală la data de 22.04.2021, reprezintă de fapt, proiectul de Lege  pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, aprobat de Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, cu unele modificări efectuate în text  de către autorii proiectelor înregistrate în Parlamentul Republicii Moldova și amendamentele discutate și adoptate în ședința în plen a Parlamentului Republicii Moldova.

Conceptual, proiectul adoptat de Parlament la data de 22.04.2021, corespunde proiectului aprobat de către Consiliul Uniunii Avocaților și publicat pe  pagina web a Uniunii, motiv din care este falsă declarația Președintelui Ploșnița Emanoil că acest proiect nu a fost consultat cu Uniunea Avocaților.

Mai mult, acest proiect de Lege transpune în cea mai mare parte proiectul de lege transmis Ministerului Justiției la data de 14.09.2020 sub semnătura Președintelui UAM, Ploșnița Emanoil, proiect, care de altfel nu a fost comunicat nici Consiliului Uniunii Avocaților și nici de altfel consultat cu avocații.

Înțelegem că cea mai mare dispută cu referire la proiectul de lege adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova la data de 22.04.2021 este în jurul prevederilor de modificare a art. 10 din Legea nr. 1260/2002 cu referire la modul de accedere în profesia de avocat a foștilor magistrați și procurori, amendament acceptat în lectura II cu votul UNANIM al deputaților (PAS, PPDA, PSRM, ȘOR și al deputaților independenți).

La fel, se invocă în declarația Domnului Președinte Ploșnița Emanoil că acest proiect de lege este dăunător intereselor avocaturii, este unul oportunist și care ar servi intereselor înguste.

Nu împărtășim această viziune, dimpotrivă, în opinia noastră asemenea declarații pot fi categorisite ca fiind populiste și fără conținut.

Or, prin proiectul de lege aprobat la data de 22.04.2021 se promovează mult mai multe beneficii și se dă soluție problemelor cu care se confruntă astăzi profesia de avocat în gestiunea treburilor sale interne, printre aceste soluții fiind:

 • Instituirea posibilității de a desfășura adunările generale ale barourilor și Congresul prin utilizarea votului electronic, inclusiv pe parcursul mai multor zile;
 • Deschiderea profesiei – oferirea posibilității desfășurării și altor activități remunerate;
 • Extinderea duratei mandatului decanilor;
 • Transferul competenței de alegere a membrilor Comisiei de Licențiere în competența Congresului;
 • Transferul de competențe tehnice de la Congres către Consiliu, inclusiv aprobarea bugetului și execuției bugetare, aprobarea cuantumului taxelor care se fac venit la bugetul Uniunii Avocaților etc.
 • Clarificarea modului de deducere și plată a impozitului pe venit de către avocații asociați ai birourilor asociate de avocați și avocații stagiari din cadrul acestor forme de organizare și desfășurare a profesiei de avocat;
 • Determină competența Consiliului Uniunii Avocaților în domeniul instruirii avocaților;
 • Soluționează problema menținerii funcționalității comisiilor Uniunii Avocaților în perioada de la expirarea mandatului până la alegerea  noilor componențe;
 • Determină procedura de soluționare a contestațiilor – în acord cu Hotărârea Curții Constituționale nr. 18 din 3 iulie 2018, privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură;
 • Stabilește interdicția arestării, percheziționării și reținerii avocatului și avocatului stagiar fără acordul Uniunii avocaților;
 • Stabilește posibilitatea pentru avocații stagiari de a participa în cadrul tuturor categoriilor de cauze, inclusiv penale și contravenționale, sub îndrumarea avocatului tutore, inclusiv dreptul avocaților stagiari de a activa în domeniul asistenței juridice garantate de stat, sub îndrumarea avocatului tutore;
 • Echivalează participarea la conferințe, scrierea de lucrări științifice și didactice cu ore de instruire profesională; și multe alte modificări necesare.

Acest proiect de lege rezolvă un șir de probleme majore cu care s-a confruntat profesia de avocat în ultima perioadă și în special în perioada 2020 – prezent, date fiind restricțiile dictate de pandemia SARS – COV2 – Covid 19.

Ne întrebăm pe noi și întrebăm și membrii Uniunii Avocaților din Moldova, inclusiv și pe cei căror este îndreptată această declarație a Președintelui Ploșnița Emanoil, se merită a fi întors Parlamentului proiectul de lege respectiv pentru a exclude îndoielile și eventualele rezerve ridicate de redacția art. 10 din Legea nr. 1260/2002 propusă prin acest proiect, având în vedere că nimeni nu poate spune cu certitudine că în Parlamentul care se va vota la 11 iulie 2021 vor exista suficiente voturi să obținem în final o lege mai bună decât aceasta?

Proiectul de lege adoptat la data de 22.04.2021, se anexează.

Cu referire la Centrul de Instruire a Avocaților.

Prin Hotărârea CoUAM din 28.05.2021 a fost aprobat Regulamentul privind formatorii Centrului de Instruire a Avocaților.

Regulamentul privind formatorii Centrului de Instruire a Avocaților determină și stabilește criteriile de selectare și de departajare a formatorilor care urmează a fi selectați de către Centrul de Instruire a Avocaților pentru ținerea instruirilor obligatorii destinate avocaților stagiari și avocaților definitivi.

La fel, Regulamentul determină modalitatea și procedura de selectare a formatorilor permanenți ai Centrului de Instruire a Avocaților, inclusiv modalitatea de evaluare a prestației formatorului în cadrul instruirii conduse la Centru.

Potrivit acestui Regulament formatorii pentru ținerea instruirilor continui și inițiale sunt selectați de către Directorul Centrului, pornind de la criteriile determinate în Regulament și sunt aprobați pentru includerea în Lista formatorilor de către Consiliul Centrului.

Procedura de selectare a formatorilor este obligatorie pentru formatorii cu statut permanent, adică pentru formatorii care urmează să țină instruiri conform planului de instruiri aprobat anual de către Consiliul Uniunii Avocaților, formatorii invitați pentru ținerea instruirilor ocazionale și / sau extracurriculare nu urmează a fi supuși procedurilor de selectare și aprobare prevăzute de Regulament.

Având în vedere că la data aprobării Regulamentului, în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților sunt antrenați în instruiri un număr de peste 50 formatori, care pe parcursul a peste 3 ani asigură numărul obligatoriu de ore de instruire conform prevederilor Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, în prevederile finale și tranzitorii ale Regulamentului este determinat că, acești formatori se includ din oficiu de către Directorul Centrului în Lista formatorilor, fără aplicarea procedurilor de selectare și aprobare de către Consiliul Centrului.

În acest sens, Directorul Centrului urmează doar să verifice și să asigure plenitudinea dosarelor formatorilor existenți la data aprobării Regulamentului.

Proiectul Regulamentului privind formatorii Centrului de Instruire a Avocaților a fost comunicat Directorului Centrului de Instruire a Avocaților la 16.05.2021 și ulterior la data de 20.05.2021, cu invitația de a formula careva obiecții sau propuneri la textul acestuia până la aprobare.

La definitivarea textului Regulamentului, au fost luate în considerare observațiile făcute de către Doamna Grecu Viorica în corespondența cu formatorii, acestora fiind comunicat acest document de către Doamna Grecu Viorica.

Potrivit prevederilor art. 431 alin. (2) lit. d) și lit. e) din Statutul profesiei de avocat, aplicat în coroborare cu prevederile art. 39 lit. d) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, aprobarea Regulamentului privind formatorii Centrului de instruire a Avocaților, este de competența Consiliului Uniunii Avocaților.

Cu referire la recomandările Consiliului Europei

Într-adevăr, la data de 06.05.2021, prin cererea comună semnată de către Doamna Grecu Viorica și Președintele Uniunii Avocaților din Moldova, Domnul Ploșnița Emanoil a fost comunicat membrilor Consiliului Uniunii avocaților Raportul Consiliului Europei privind evaluarea cadrului normativ și programului de instruire al Centrului de Instruire a Avocaților, fiind solicitat, ultimativ, implementarea recomandărilor CoE expuse în acest raport.

Potrivit recomandărilor experților înserate în raportul menționat, se impune efectuarea unui șir de modificări și amendamente la Legea nr. 1260/2002 și la Statutul profesiei de avocat, urmând ca, în corespundere cu acestea să se aprobe un nou Regulament de funcționare a Centrului de Instruire a avocaților.

Parte din aceste recomandări cu referire la modificarea Legii nr. 1260/2002, se regăsesc deja în proiectul de lege aprobat la 22.04.2021, având în vedere că în perioada de elaborare a proiectului de lege analiza și evaluarea cadrului normativ și programului de instruire al Centrului de Instruire a Avocaților se afla în plină desfășurare.

Având în vedere că marea majoritate a recomandărilor CoE urmează a fi puse în practică doar urmare a modificării Statutului profesiei de avocat în partea care se referă la instruirea continuă și inițială a avocaților, la ședința din 28.05.2021, Consiliul Uniunii Avocaților a decis să ia act de aceste recomandări, urmând ca, după promulgarea și intrarea în vigoare a modificărilor la Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură să se elaboreze modificările de rigoare în Statutul profesiei de avocat și corespunzător să se aprobe un nou Regulament al Centrului de Instruire a Avocaților.

Or, în lipsa acestor modificări care se cer a fi operate în Legea nr. 1260/2002 și Statut, Consiliul Uniunii avocaților, nu poate aplica în practică recomandările CoE din Raportul Consiliului Europei privind evaluarea cadrului normativ și programului de instruire al Centrului de Instruire a Avocaților.

De menționat că, prin Raportul Consiliului Europei privind evaluarea cadrului normativ și programului de instruire al Centrului de Instruire a Avocaților se recomandă instituirea criteriilor de selectare a formatorilor Centrului de Instruire a Avocaților, se recomandă aprobarea planurilor anuale și semestriale de instruiri obligatorii, se recomandă elaborarea și aprobarea curriculum-lor cursurilor de instruire etc.

În concluzie, membrii Consiliului Uniunii Avocaților regretă declarația publică făcută de către Domnul Ploșnița Emanoil din data de 2 iunie 2021 și consideră că orice critică poate fi acceptată, însă aceasta urmează a fi constructivă, preocuparea noastră a tuturor rămânând a fi prestarea asistenței juridice de calitate.

În opinia noastră nici Președintele Domnul Ploșnița Emanoil și nici Directorul Centrului de Instruire a Avocaților, Doamna Grecu Viorica nu au evaluat care ar fi impactul restituirii către Parlament a acestui proiect de lege.

În data de 11 iulie 2021 se vor desfășura alegerile parlamentare anticipate, de rezultatul cărora depinde soarta de mai departe a acestui proiect de lege, care, odată restituit Parlamentului, riscă să adune praful de pe polițe mult timp înainte, fără a avea nici o certitudine că în Parlamentul Republicii Moldova se vor identifica suficiente voturi pentru promovarea unui proiect elaborat de avocați și pentru avocați”.