Consiliul pentru prevenirea și eliminare discriminării și asigurarea egalității adduce critici proiectului de modificare a Codului Muncii, publicat recent pentru consultări publice.

Instituția susține că documentul nu prevede eliminarea din Cod a prevederilor discriminatorii, chiar dacă Consiliul, pe parcursul anilor, a înaintat către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale mai multe recomandări de modificare a unor prevederi discriminatorii din document.

Consiliul susține că nicio propunere înaintată în vederea eliminării prevederilor discriminatorii nu s-a regăsit în proiectul propus pentru consultări publice. Instituția consideră că neajustarea cadrului la standardele privind nediscriminarea va avea drept consecință perpetuarea prevederilor care vor discrimina persoanele în baza criteriilor de sex, gen, statut de pensionar, dizabilitate, naționalitate, etc.

Propunerile Consiliului de modificare a Codului muncii, înaintate Ministerului, vizau următoarele aspecte:

  • Introducerea definițiilor de ”plată”, ”muncă egală”, ”muncă de valoare egală”.

Consiliul consideră că există probleme la aplicarea principiului plată egală pentru muncă egală sau pentru muncă de valoare egală, deoarece în legislația națională nu se regăsesc definițiile termenilor de: ”plată”, ”muncă egală”, ”muncă de valoare egală”, ceea ce creează dificultate la compararea anumitor funcții sau profesii, pentru stabilirea drepturilor salariale. În acest sens, Consiliul a propus introducerea respectivelor definiții în conținutul art. 1 Codul muncii, propunere care nu se regăsește în proiectul de modificare.

  • Acordarea garanțiilor protective, indiferent de genul persoanei.

Consiliul consideră că legiuitorul face o diferențiere pe criteriul de gen la acordarea unor garanții protective față de salariați. Respectiv, se interzicea concedierea doar a femeilor care au copii în vârstă de până la 6 ani, nu și a bărbaților care se aflau în situație similară. Pentru eliminarea prevederii discriminatorii, Consiliul a înaintat Ministerului recomandarea de a modifica în cuprinsul art. 251 al Codului muncii textul ”femeilor care au copii în vârstă de până la 6 ani” cu ”persoanelor care au copii până la vârsta de 6 ani”. Consiliul a constatat doar substituirea sintagmei ”6 ani” cu ”4 ani”, iar prevederea discriminatorie a rămas. Consiliul a emis un aviz în adresa ministerului prin care a insistat pentru introducerea modificărilor necesare, însă propunerea a fost ignorată.

  • Completarea art. 86, alin. (1), lit. y1)

În 2018, Consiliul a constatat o creștere de la 10 la 31% a cazurilor de discriminare în câmpul muncii. Potrivit instituției, una dintre cauzele creșterii semnificative este aplicarea arbitrară de către angajatori a prevederilor art. 86, alin. (1), lit. y1) din Codul muncii privind concedierea pentru deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă. Consiliul a propus Ministerului să modifice acest articol, ținând cont de jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care menționează că aplicarea acestor prevederi trebuie să fie precedată de o justificare obiectivă şi rezonabilă, potrivită scopului urmărit, iar măsurile întreprinse trebuie să fie necesare şi adecvate. Astfel, s-a propus modificarea notei de la art. 86, alin. (1), lit. y1) cu textul: ”se aplică doar în scopul angajării persoanelor tinere, după evaluarea calităților profesionale”. Consiliul consider că această modificare nu va afecta dreptul persoanelor tinere de încadrare în câmpul muncii, dar, în același timp, va oferi o protecție pensionarilor încadrați în câmpul muncii.

  • Aplicarea perioadei de probă persoanelor cu dizabilități

Codul muncii, conform art. 62, lit. f), exclude aplicarea perioadei de probă pentru persoanele cu dizabilități. În vederea asigurării egalității în câmpul muncii a tuturor persoanelor, Consiliul a propus abrogarea acestei prevederi, din motiv că perioada de probă se aplică pentru a verifica cunoștințele și aptitudinile angajatului, precum și pentru acomodarea acestuia la locul de muncă.

  • Încheierea contractelor de muncă pe perioadă nedeterminată cu străinii ce dețin dreptul de ședere provizorie pentru reintegrarea familiei, precum și cu străinii titulari ai dreptului de ședere permanent

Propunerea înaintată de Consiliu se referă la modificarea art. 55, alin. (1), lit. c1), astfel încât să se evite discriminarea pe criteriul de naționalitate la angajarea în câmpul muncii a străinilor cu drept de ședere provizorie pentru reintegrarea familiei, precum și a străinilor titulari ai dreptului de ședere permanent. Astfel, Consiliul a recomandat expunerea literei c1), alin. (1), art. 55 din Codul muncii în următoarea redacție: ”c1) cu lucrătorii imigranți;”.

Potrivit Consiliului, niciuna din propunerile înaintate nu se regăsește în proiectul publicat pentru consultări publice, ceea ce va duce în continuare la discriminarea persoanelor.

Avizul Consiliului poate fi consultat aici.

Amintim că, autoritățile au publicat pentru consultări publice un proiect de modificare a Codului Muncii, care prevede schimbări în mai multe domenii.