Statutul profesiei de avocat, modificat și completat recent de Consiliul Uniunii Avocaților prevede reguli noi pentru desfășurarea lucrărilor Congresului.

Astfel, convocarea Congresului se face cu cel puțin o lună înainte de data stabilită, prin plasarea pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților, la rubrica ”Actele UA recente”, a ordinii de zi și a materialelor ce urmează a fi examinate. Convocarea Congresului va cuprinde luna, ziua, ora şi locul și modul desfăşurării Congresului avocaţilor.

Lucrările Congresului avocaţilor sunt conduse de către Preşedintele Uniunii Avocaților, împreună cu un prezidiu format din decanii barourilor de avocați.

Lucrările Congresului unde sunt alese organele profesiei sunt conduse de persoana, desemnată de către Consiliul Uniunii Avocaților din rândul avocaților care nu candidează pentru funcții în organele de conducere ale Uniunii Avocaților. Niciunul dintre candidați nu poate face parte din prezidiul și organele Congresului.

Congresul avocaţilor va alege un secretariat compus din cel puțin trei avocaţi din rândul avocaților prezenți.

Hotărârile, rezoluţiile şi moţiunile se adoptă prin vot deschis.

Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. De regulă, votarea se efectuează cu utilizarea mijloacelor electronice.

În cazul în care, prin decizia de convoocare a Congresului electiv s-a dispus desfășurarea lucrărilor Congresului fără utilizarea mijloacelor electronice, votul secret se exprimă prin utilizarea buletinelor de vot, Congresul urmând să aleagă o comisie de numărare a voturilor dintre delegaţii care nu candidează, compusă din minimum cinci membri.

Votul secret se exprimă prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de vot se menţionează: numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează şi baroul din care face parte.

Votul ”pentru” se realizează prin lăsarea intactă a numelui şi prenumelui candidatului dorit; votul ”împotrivă” se exprimă prin ştergerea numelui şi a prenumelui persoanei propuse.

Vor fi nule buletinele de vot care nu corespund modelului stabilit de Congresul avocaţilor, cele care nu poartă ştampila de control, precum şi buletinele pe care  numărul candidaţilor votaţi ”pentru” este mai mare decât numărul funcţiilor pentru care se candidează.

Exercitarea dreptului de vot prin utilizarea mijloacelor electronice se va efectua în conformitate cu Regulamentul de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova, aprobat de Consiliul Uniunii Avocaților.

Candidații votați care nu au intrat în componența organului colegial de autoadministrare al avocaților formează, în ordinea descrescândă, lista avocaților supleanți ai organului de conducere colegial respectiv pentru completarea componenței de bază a acestuia în cazul încetării sau suspendării mandatului membrilor săi.